Book­ma­ker: Pia K. lø­ber med po­sten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den I we­e­ken­den for­del­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen mi­ni­sterta­bu­ret­ter­ne, og tilbage står nu blot spørgs­må­let om, hvem der skal væ­re Fol­ke­tin­gets nye for­mand. Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt har lagt bil­let ind, men hun har ik­ke man­ge chan­cer mod Pia Kjær­s­gaard, vur­de­rer book­ma­ke­ren Nor­di­cBet.

Pia Kjær­s­gaard gi­ver blot ind­sat­sen 1,15 gan­ge pen­ge­ne igen for at få for­mand­spo­sten i Fol­ke­tin­get, mens Dan­marks nu tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster gi­ver odds 4,00.

Det vil væ­re op­sigtsvæk­ken­de, hvis par­ti­er­ne i blå blok ik­ke støt­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sens for­slag om at pe­ge på Pia Kjær­s­gaard, der er bredt ac­cep­te­ret for si­ne par­la­men­ta­ri­ske ev­ner og lange kar­ri­e­re på Chri­sti­ans­borg. Der­for er hun vo­res kla­re fa­vo­rit til po­sten, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.