’’ Stu­e­ren, det er du nu

Og­så S støt­ter Pia Kjær­s­gaard som ny for­mand for Tin­get

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

Stu­e­re­ne, det bli­ver I al­drig!

FOL­KE­TINGS­FOR­MAND

I mor­gen væl­ges Pia Kjær­s­gaard til po­sten som for­mand for Fol­ke­tin­get.

Mod selv at få po­sten som for­mand for fi nans­ud­val­get op­gi­ver Li­be­ral Al­li­an­ce sin mod­stand mod hen­des kan- di­da­tur. Der­med har blå blok fl er­tal­let på plads.

Pia Kjær­s­gaard kan end­da se frem til at bli­ve valgt enstem­migt og uden mod­kan­di­dat, da S ik­ke øn­sker at fremtvin­ge et kamp­valg, op­ly­ser den po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men ( S).

» Hun har et fl er­tal i ryg­gen, og det respek­te­rer vi. Vi ser frem til at sam­ar­bej­de med Pia Kjær­s­gaard, « si­ger han.

Dansk Fol­ke­par­tis stift er har væ­ret for­fulgt at ud­tryk­ket ’ ik­ke- stu­e­ren’, si­den Nyrup brug­te det om par­ti­et un­der en de­bat i fol­ke­tings­sa­len i 1999. Nyrup hol­der som­mer­fe­rie og øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen, op­ly­ser hans pres­se­a­gent.

En helt an­den rolle

Iføl­ge Ni­co­lai Wam­men er ti­der­ne skift et.

Be­ty­der det, at Pia Kjær­s­gaard blandt so­ci­al­de­mo­kra­ter ik­ke læn­ge­re be­trag­tes som ik­ke- stu­e­ren?

» Jeg be­tra­ger Dansk Fol­ke­par­ti som et par­ti på li­ge fod med al­le an­dre par­ti­er, og det sam­me gæl­der Pia Kjær­s­gaard. Det kor­te af det lange er, at hun er med­lem af Fol­ke­tin­get på Poul Nyrup Ras­mus­sen, da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster ved Fol­ke­tin­gets

åb­nings­ta­le i 1999 li­ge fod med al­le an­dre, og så er den ik­ke læn­ge­re. «

Har so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sta­dig svært ved at for­mu­le­re de­res fø­lel­ser om­kring de her ting, for­di Pia Kjær­s­gaard i vir­ke­lig­he­den sta­dig for jer er en kon­tro­ver­si­el per­son?

» Nej, vi har haft vo­res po­li­ti­ske kam­pe med Pia Kjær­s­gaard, og der er ble­vet gi­vet og ta­get. Men hun træ­der nu ind i en ny rolle som for­mand for Fol­ke­tin­get, og jeg er sik­ker på at hun er me­get be­vidst om, at en for­mands op­ga­ve er at sam­le he­le Fol­ke­tin­get. Det er en an­den funk­tion end den, hun har haft som par­ti­le­der og vær­di­o­rd­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti, « si­ger Ni­co­lai Wam­men.

FORMANDSLØN Fol­ke­tin­gets for­mand mod­ta­ger ve­der­lag eft er de reg­ler, der gæl­der for ve­der­lag til stats­mi­ni­ste­ren. Det er 1.470.744,45 kr. år­ligt. Fol­ke­tin­gets for­mand har des­u­den ret til eft er­ve­der­lag og pen­sion eft er sam­me reg­ler, som gæl­der for stats­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.