Nej, det tje­ner ik­ke dan­sker­ne

BT - - DEBAT - JOACHIM B. OL­SEN

Be­skæft igel­ses­ord­fø­rer, LA

Ry­a­nair har ind­gå­et med si­ne an­sat­te er ind­gå­et fri­vil­ligt, og Ry­a­nair er i fri kon­kur­ren­ce med an­dre ar­bejds­gi­ve­re. Så de er jo nødt til at be­ta­le det, som ar­bejds­kraft en ko­ster. El­lers kan de ik­ke til­træk­ke nye an­sat­te. Men det har de til­sy­ne­la­den­de ik­ke haft no­get be­svær med. Hvis de ek­semp­ler på Ry­a­nair- løn­nin­ger, der har væ­ret frem­me i me­di­er­ne er rig­ti­ge, så vil­le Ry­a­ni­ar ik­ke kun­ne fi nde den ar­bejds­kraft , de har be­hov for. For

DE AF­TA­LER, SOM

de an­sat­te vil­le i så fald ba­re gå et an­det sted hen. Og det si­ger sig selv, at in­gen vil ar­bej­de for løn­nin­ger, der er un­der kon­tant­hjælps­ni­veau. Og hvis der en­de­lig var, og det var en fri­vil­lig aft ale, hvad er så pro­ble­met? Ry­a­nair har en for­ret­nings­mo­del, som til­sy­ne­la­den­de fungerer. Det er de gam­le stat­se­je­de sel­ska­ber, der har overenskom­ster, der er fuld­stæn­dig van­vit­ti­ge i for­hold til at kla­re sig på et glo­balt mar­ked.

bran­che, som ik­ke vil væn­ne sig til, at der er kom­met en form for li­be­ra­li­se­ring, hvor de

DET ER EN

stat­se­je­de sel­ska­ber ik­ke kan kla­re sig. Og det er klart, at det ik­ke tje­ner dan­sker­nes in­ter­es­ser ge­ne­relt set, hvis Eu­ro­pas stør­ste luft fart­s­sel­skab el­ler an­dre virk­som­he­der har svært ved at etab­le­re sig i Dan­mark. Hvis man luk­ker kon­kur­ren­cen ude, så gi­ver det hø­je­re pri­ser for for­bru­ger­ne. Hvis man be­ta­ler me­re, end man egent­lig bur­de, så er der an­dre ste­der i øko­no­mi­en, man li­der tab, for­di for­bru­ger­ne kun­ne ha­ve brugt de­res pen­ge dér. Og så be­ty­der det selv­føl­ge­lig, at for­bru­ger­ne får fær­re valg­mu­lig­he­der, hvis nog­le tje­ne­ster for­svin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.