Ja, vi und­går ræs mod bun­den

BT - - DEBAT - JEP­PE BRUUS

So­ci­al dum­ping- ord­fø­rer, S

den dan­ske mo­del fungerer. At den spil­ler fi nt sam­men med EU’s reg­ler, og at det kan la­de sig gø­re for ar­bejds­mar­ke­dets par­ter at få af­gjort en juri­disk tvist. Og det er he­le ker­nen i den dan­ske mo­del. At par­ter­ne kan ind­gå aft aler uden po­li­tisk ind­blan­ding. Det be­ty­der og­så, at kon­kur­ren­ce på fair vil­kår bli­ver sik­ret. Så det ik­ke kom­mer til at hand­le om, hvil­ken ar­bejds­gi­ver der kan gi­ve den dår­lig­ste løn og de rin­ge­ste ar­bejds­vil­kår.

AF­GØ­REL­SEN VI­SER, AT

det vil bli­ve et ræs mod bun­den. Så vil nog­le ba­re til­by­de end­nu rin­ge­re løn- og ar­bejds­vil­kår, og de ene­ste, der vin­der på det, er sel­ska­ber­ne. Det er ik­ke me­d­ar­bej­der­ne, der vin­der, og i sid­ste en­de ta­ber vi al­le sam­men, for­di vi ba­re får et dår­li­ge­re ar­bejds­mar­ked, hvis det bli­ver til et spørgs­mål, om hvem der er nødt til at ta­ge no­get ar­bej­de med dår­li­ge løn- og ar­bejds­vil­kår.

AL­TER­NA­TI­VET ER, AT

få nog­le kort­sig­te­de gevinster ved ba­re at dum­pe løn­nen, men vi skal tæn­ke et skridt

MAN KAN MU­LIG­VIS

vi­de­re end bil­li­ge fl ybil­let­ter. Der vil ske det, at vi en­der med et ar­bejds­mar­ked, hvor de dår­li­ge vil­kår ram­mer os al­le sam­men, for­di vi en­der med at bli­ve ud­kon­kur­re­ret af nog­le, der vil ar­bej­de til la­ve­re løn. Så kan det godt væ­re, at vi på den kor­te ba­ne får bil­li­ge fl ybil­let­ter, men det en­der med, at man slet ik­ke har råd til at kø­be fl ybil­let­ter over­ho­ve­det. Hvis Ry­a­nair får lov til at dum­pe løn­nen, så vil der des­u­den for­svin­de ar­bejds­plad­ser i an­dre fl ysel­ska­ber. Så det er ba­re en på­stand, at vi går glip af ar­bejds­plad­ser, og jeg kø­ber ik­ke præ­mis­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.