Dob­belt­spil fra DF

ME­NER

BT - - DEBAT -

På over­fl aden er ro­en ved at læg­ge sig eft er val­get, hvor der kom et system­skift e. Men eft er­døn­nin­ger­ne skvul­per fort­sat hen over lan­det

Hvor­dan kun­ne Al­ter­na­ti­vet, som al­le klo­ge ho­ve­d­er døm­te ude, storme ind i Fol­ke­tin­get med ni man­da­ter? Hvor­dan kun­ne Ven­stre gå 13 man­da­ter tilbage? Og hvor­for gik Dansk Fol­ke­par­ti 15 man­da­ter frem? SPE­CI­ELT DET SID­STE spørgs­mål har fyldt me­get i de­bat­ten. Og det har af­slø­ret, hvor­dan DF gen­nem åre­ne har spil­let no­get, der min­der om et dob­belt­spil.

For man skal ik­ke be­væ­ge sig me­get rundt i lan­det for at fi nde ud af, at DF har vun­det frem man­ge ste­der på grund af den øge­de cen­tra­li­se­ring, der pres­ser man­ge min­dre sam­fund.

Men hvor stam­mer den cen­tra­li­se­ring så fra? Tre væ­sent­li­ge år­sa­ger er kom­mu­nal­re­for­men. Po­li­ti­re­for­men. Og re­for­men af retskred­se. KOM­MU­NAL­RE­FOR­MEN SKAR AN­TAL­LET af kom­mu­ner ned fra 270 til 98. Det har blandt re­sul­te­ret i luk­ning af man­ge fol­ke­sko­ler. For et lo­kal­sam­fund er en skole me­get me­re end et sted, hvor børn bli­ver un­der­vist. Det er et om­drej­nings­punkt for by­en, og sko­le­luk­nin­ger ram­mer der­for hår­de­re end de ar­bejds­plad­ser, der for­svin­der. EN AN­DEN VÆ­SENT­LIG for­kla­ring på, at man­ge op­le­ver en sti­gen­de cen­tra­li­se­ring, er po­li­ti­re­for­men.

54 po­li­tik­red­se blev til 12 og eft er­lod fø­lel­sen af, at po­li­ti­et var me­get læn­ge­re væk og ik­ke kom­mer, når der er brug for hjælp.

Dom­sto­le­ne var og­så en del af re­for­men, og de 82 by­retskred­se blev skå­ret ned til 24. Det ko­ste­de ar­bejds­plad­ser i de by­er, hvor ret­ten luk­ke­de.

Fæl­les for al­le re­for­mer­ne er, at DF har væ­ret med til at la­ve dem al­le.

Der­for er det nu tid til, at DF ik­ke kun gi­ver den i rol­len som par­ti­et, som kæm­per mod ho­ved­stadsvæl­det, men og­så fø­rer det ud i kon­kret po­li­tik. Det fortje­ner de de­le af Dan­mark, der er ble­vet så hårdt ramt. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.