SA­GEN DE HAR LÆNG­TES EF­TER ’’

BT - - DEBAT -

Den ir­ske luft farts­gi­gant, Ry­a­nair, får nu kamp til stre­gen af den dan­ske fag­be­be­væ­gel­se. I går gav Ar­bejds­ret­ten LO med­hold i, at fag­be­væ­gel­sen lov­ligt kan ind­le­de en kon­fl ikt mod sel­ska­bet, der er kendt og be­ryg­tet som luft ens fræk­ke dreng. RY­A­NAIR HAR NU to- tre uger til at ind­gå overenskomst med Fly­ve­bran­chens Per­so­na­le Uni­on, der or­ga­ni­se­rer ka­bi­ne­per­so­na­let i Kø­ben­havns Luft havn. Sker det ik­ke, er der ud­sigt til en om­fat­ten­de sym­pa­ti­kon­fl ikt. Fag­for­bun­de­ne 3F, Dansk Me­tal og HK har for­længst vars­let, at de er klar til en kon­fl ikt, der vil be­ty­de, at Ry­a­nairs fl y ik­ke kan få brænd­stof, baggage og mad om bord.

In­gen tror på, at de ir­ske luft havns­bos­ser er til at dri­ve til for­hand­lings­bor­det. De har sagt nej, nej og at­ter nej til al­le de krav, de tid­li­ge­re er ble­vet mødt med. Så­dan bli­ver det og­så i København. I går kald­te sel­ska­bet det ’ ab­surd, at dan­ske fag­for­e­nin­ger for­sø­ger at tvin­ge kol­lek­ti­ve aft aler ned over irsk per­so­na­le, der spen­de­rer min­dre end to pro­cent af de­res ar­bejds­tid i Dan­mark.’

I ste­det ag­ter Ry­a­nair an­gi­ve­ligt at op­gi­ve sin ba­se i København, så hver­ken fl y el­ler per­so­na­le kan over­nat­te her og let­te i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer. Det vil stæk­ke fl ysel­ska­bets mu­lig­he­der på et mar­ked med ben­hård kon­kur­ren­ce fra an­dre lav­pris­sel­ska­ber, og det vil be­ty­de, at den tænd­te og for­e­ne­de dan­ske fag­be­væ­gel­se så al­li­ge­vel ik­ke kom­mer i ak­tion. DROP­PER RY­A­NAIR SIN ba­se i København, er der nem­lig ik­ke læn­ge­re grund­lag for kra­vet om en overenskomst, og så er kon­fl ikt­trus­len pist væk. Og de løn- og ar­bejds­for­hold, som Ry­a­ni­ar er be­ryg­tet for at by­de si­ne an­sat­te, vil fort­sat væ­re vir­ke­lig­hed. Fag­be­væ­gel­sen må så ac­cep­te­re, at pi­lo­ter og stewar­des­ser fl yver til og fra Dan­mark på langt la­ve­re løn end de sat­ser, dan­ske an­sat­te er vant til. Med­min­dre an­dre ta­ger kam­pen op - uden for Dan­marks græn­ser. DET SCE­NA­RIE ÆN­DRER dog ik­ke på, at LOs næst­for­mand Lizet­te Ris­gaard, kal­der gårs­da­gens dom ’ en prin­ci­pi­el sejr.’ 3F- for­mand Per Chri­sten­sen ta­ler om den vig­tig­ste af­gø­rel­se i man­ge år. De er beg­ge op­ta­get af, at den dan­ske ar­bejds­mar­keds­mo­del med kol­lek­ti­ve overenskom­ster som ry­grad kan fun­ge­re som et værn mod so­ci­al dum­ping, når store in­ter­na­tio­na­le sel­ska­ber vil slå sig ned i Dan­mark. Er der trods alt og­så nog­le po­si­ti­ve kon­se­kven­ser af kri­sen? RY­A­NAIR- SA­GEN KOM­MER PÅ et tids­punkt, hvor den dan­ske fag­be­væ­gel­se har al­ler­mest brug for den. Glo­ba­li­se­rin­gen bul­drer løs, og job, der før var pæ­re­dan­ske, ryk­ker uden­lands. Sam­ti­dig kom­mer nye ak­tø­rer ind på det dan­ske ar­bejds­mar­ked med de­res ’ stan­dar­der.’ Ry­a­nairs ind­t­og tænd­te en ny gnist hos fag­be­væ­gel­sen, der fi k en læn­ge sav­net sag, hvor det var mu­ligt at vi­se, hvem og hvad den kæm­per for. Der er dem, der me­ner, at op­gø­ret med det ir­ske sel­skab er fag­be­væ­gel­sens chan­ce for at genop­fi nde sig selv, for­di det bli­ver skå­ret ud i pap, at go­de løn- og ar­bejds­vil­kår er no­get, der skal kæm­pes for. OG JO, DEN­NE sag er en langt bed­re slag­va­re end ek­sem­pel­vis Vej­le­gårds­sa­gen, der for tre år si­den trak over­skrift er, da 3F for­søg­te at få re­stau­ran­ten til teg­ne overenskomst. Det blev den store or­ga­ni­sa­tions us­køn­ne kamp mod den lil­le mand. Og jo, det er mu­ligt, at Ry­a­nair nu bli­ver stæk­ket i København, men det bur­de sam­ti­dig stå klart for en­hver fag­lig le­der, at hjem­me­ba­nen er for lil­le at spil­le på. Den dan­ske mo­del har le­ve­ret man­ge resultater, men i en tid med bul­dren­de glo­ba­li­se­ring kræ­ver de nye kam­pe eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.