Græker­ne hol­der v

Al­le af­ven­ter fol­ke­af­stem­nin­gen på søn­dag, men te­ma­et er usik­kert

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ ber­ling­s­ke. dk

GÆLDSKRI­SE

Der har væ­ret storm­løb på hæ­veau­to­ma­ter­ne i Græken­land, og al­le snak­ker om pen­ge.

Og på søn­dag skal græker­ne til stem­m­eur­ner­ne for at mar­ke­re de­res hold­ning til den aku­t­te gældskri­se, men te­ma­et for fol­ke­af­stem­nin­gen er uklart.

In­gen sy­nes rig­tigt at vi­de, hvad man stem­mer om. Godt nok skal væl­ger­ne ba­re si­ge en­ten ja el­ler nej til kre- di­to­rer­nes se­ne­ste kom­pro­mis­for­slag fra 25. ju­ni, men for­vir­rin­gen om den bag­ved­lig­gen­de øko­no­mi­ske plan er mas­siv.

For det øko­no­mi­ske grund­lag er i mel­lem­ti­den ble­vet ra­di­kalt for­an­dret, me­ner man­ge.

I en tv- ta­le i går op­for­dre­de Græken­lands ven­stre­o­ri­en­te­re­de pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras si­ne lands­mænd til at stem­me nej til be­tin­gel­ser­ne i lån­gi­ver­nes hjæl­pe­pak­ke.

’ Af­pres­ning’

» De af­pres­ser jer, « ad­va­re­de pre­mi­er­mi­ni­ste­ren og men­te, at EUs spa­re­krav ik­ke vil fø­re Græken­land ud af kri­sen.

Sam­ti­dig er det uvist, om det op­rin­de­li­ge grund­lag for afstemningen sta­dig vil væ­re til ste­de på søn­dag, ef­ter at Græken­land nat­ten til ons­dag hav­de mis­lig­holdt til­ba­ge­be­ta­lin­gen af et lån på 1,6 mil­li­ar­der eu­ro til Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF). Må­ske gæl­der EUs til­bud om en hjæl­pe­plan der­for ik­ke me­re.

Iføl­ge fle­re re­ge­rings­le­de­re i EU hand­ler fol­ke­af­stem­nin­gen i ste­det re­elt om, hvor­vidt Græken­land fort­sat skal ha­ve eu­ro­en som mønt­fod. I sin tv- ta­le i går lo­ve­de pre­mi­er­mi­ni­ster Tsi­pras dog, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.