Det kan den græ­ske kri­se be­ty­de for dig

BT - - NYHEDER -

Græken­land afh ol­der søn­dag fol­ke­af­stem­ning om, hvor­vidt de skal si­ge ja el­ler nej til krav fra lan­dets kre­di­to­rer. Men hvad be­ty der det for en helt al­min­de­lig dan­sker?

BT op­stil­ler to sce­na­ri­er og spør­ger Hel­ge Pe­der­sen, che­fø­ko­nom hos Nor­dea, og Ste­en Bo­ci­an, che­fø­ko­nom hos Dan­ske Bank, hvil­ken be­tyd­ning det får for dig. HVIS GRÆKEN­LAND SI­GER JA, BE­TY­DER DET...

... at den dan­ske kro­ne vil sti­ge i vær­di På grund af Dan­marks fast­kur­spo­li­tik til eu­ro­en vil den dan­ske kro­ne sti­ge, i takt med at eu­ro­en sti­ger. Be­væ­gel­ser­ne vil dog væ­re små. » Vi vil kun­ne kø­be bil­li­ge­re va­rer i blandt an­det USA og Ki­na, « si­ger Ste­en Bo­ci­an.

... at dit bo­lig­lån bli­ver dy­re­re

Man vil se en let­tel­se på mar­ke­det. Det vil få ak­tier­ne til at sti­ge og med­fø­re en hø­je­re ob­liga­tions­ren­te. » Vi vil godt kun­ne se ren­ter­ne sti­ge. Nye lån vil bli­ve en smu­le dy­re­re, men jeg ser ik­ke no­gen dra­ma­ti­ske æn­drin­ger, « si­ger Hel­ge Pe­der­sen.

... at ak­tier­ne sti­ger

Ro i Græken­land vil få ak­tier­ne til at sti­ge. Dog er usik­ker­he­den ik­ke di­fi ni­tivt slut, da kre­di­to­rer­nes krav først skal god­ken­des i det græ­ske par­la­ment. » I før­ste om­gang vil der kom­me en kort­sig­tet stig­ning i ak­tier­ne, men vi er ik­ke fær­di­ge med usik­ker­he­den, « si­ger Hel­ge Pe­der­sen. I for­hold til pen­sion vil der ik­ke væ­re den store virk­ning, vur­de­rer øko­no­mer­ne.

... at man som turist i Græken­land sta­dig skal væ­re op­mærk­som

Selv­om den græ­ske kri­se på pa­pi­ret går mod ly­se­re ti­der, skal turi­ster sta­dig væ­re op­mærk­som­me. » Man skal sta­dig gar­de­re sig og ta­ge ek­stra kon­tan­ter med. Be­kym­rin­gen er min­dre, så man skal ik­ke væ­re over­for­sig­tig, men det kan ta­ge tid, før det fi nan­si­el­le sy­stem kom­mer op at kø­re, « si­ger Ste­en Bo­ci­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.