Det græ­ske skræk- sce­na­rio

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

STATS­BAN­KEROT

Den øko­no­mi­ske kri­se ul­mer i Græken­land, og på søn­dag skal græker­ne til stem­m­eur­ner­ne. For skal Græken­land si­ge ja el­ler nej til de krav, som det over­belån­te lands kre­di­to­rer stil­ler?

Sva­ret kom­mer søn­dag, og iføl­ge to øko­no­mer er det vær­ste ud­fald klar: At et nej fø­rer til en stats­ban­kerot, og at Græken­land for­la­der eu­rozo­nen.

Tvin­ges Græken­land ud i en eu­ro- exit, vil den po­li­ti­ske si­tu­a­tion i Græken­land kom­me ud af kon­trol.

» Så vil det for al­vor bli­ve slemt, « ly­der det fra Hel­ge Pe­der­sen, che­fø­ko­nom hos Nor­dea.

Po­li­tisk uro be­ty­der stor øko­no­misk uro. Dog ty­der me­get på, at uro­en ik­ke bli­ver så stor som tid­li­ge­re fryg­tet. Den vok­sen­de kri­se i Græken­land har nem­lig gi­vet lan­de­ne om­kring – her­un­der Dan­mark – mu­lig­hed for at for­be­re­de sig på en græsk kon­kurs, for­kla­rer che­fø­ko­nom hos Dan­ske Bank Ste­en Bo­ci­an.

Næ­sten in­gen sam­han­del

» Der er ik­ke man­ge dan­ske­re, der har ak­tier i Græken­land. Vi har stort set ik­ke no­gen han­del med Græken­land, men har få­et af­skær­met os , og vi har ik­ke me­get med lan­det at gø­re, « si­ger han.

Træ­der Græken­land ud af eu­ro­en, vil det der­for væ­re de in­di­rek­te eff ek­ter, som man som dan­sker skal væ­re nervøs for. Og i vær­ste fald kan det en­de med at på­vir­ke be­skæft igel­sen. Den store øko­no­mi­ske og po­li­ti­ske usik­ker­hed vil skræm­me in­ve­sto­rer­ne væk, og det vil ram­me væk­sten.

» Den fi nan­si­el­le kri­se, der kan kom­me i kølvan­det, kan vi ik­ke skær­me os imod. Hvis den øko­no­mi­ske frem­gang i Eu­ro­pa går i stå, vil den dan- ske øko­no­mi og­så gå i stå, « si­ger Ste­en Bo­ci­an.

Beg­ge øko­no­mer un­der­stre­ger dog, at man højst sand­syn­ligt ik­ke vil se en dra­ma­tisk virk­ning i Dan­mark.

Da de græ­ske ban­ker er ved at lø­be tør for pen­ge, er det vig­tigt, at man som turist sør­ger for at ha­ve ri­ge­ligt med kon­tan­ter med hjem­me­fra. Des­u­den skal man hol­de sig op­da­te­ret på si­tu­a­tio­nen lø­ben­de. » Vi ik­ke ved, hvor­dan kri­sen ud­vik­ler sig. Må­ske kan ad­gan­gen til fø­de­va­rer i en pe­ri­o­de bli­ve be­svær­lig, « si­ger Ste­en Bo­ci­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.