Bag­mand­spo­li­ti­et fik bank af bank­di­rek­tø­rer

BT - - NYHEDER - Fo­to: Bo Amstrup

FRI­KENDT

Ons­dag fri­kend­te by­ret­ten i Hjør­ring ot­te bank­che­fer for man­datsvig, bed­ra­ge­ri og kurs­ma­ni­pu­la­tion.

Blandt de fri­kend­te er den for­hen­væ­ren­de di­rek­tør for Ebh Bank i Fjer­rits­lev Finn Stri­er Poul­sen, der som den ene­ste var til­talt i al­le de for­hold, som Bag­mand­spo­li­ti­et hav­de rejst til­ta­le for.

Blandt de øv­ri­ge til­tal­te er tre tid­li­ge­re di­rek­tø­rer fra Ebh Bank, Mor­sø Spa­re­kas­se og Spa­re­kas­sen Kronjyl­land, og til­ta­len lød på man­datsvig el­ler bed­ra­ge­ri for 10,5 mil- li­o­ner kro­ner samt kurs­ma­ni­pu­la­tion med et ud­byt­te på 6,9 mil­li­o­ner kro­ner.

Te­le­fo­n­op­ta­gel­ser ik­ke nok

Em­net for kurs­ma­ni­pu­la­tio­nen var iføl­ge til­ta­len ob­liga­tio­ner i byg­ge­kon­cer­nen Ke­ops, som først blev op­købt af ban­ken og der­ef­ter solgt til Finn Stri­er Poul­sens hu­stru og dat­ter. Ef­ter­føl­gen­de blev pa­pi­rer­ne solgt til Mor­sø Spa­re­kas­se Fon­den til en hø­je­re kurs.

Finn Stri­er Poul­sen var ik­ke selv til ste­de i ret­ten, men hans for­sva­rer Ar­vid Andersen sag­de umid­del­bart ef­ter fri­ken­del­sen, at det er for tid­ligt at la­de champag­ne­prop­per­ne sprin­ge, for­di ankla­ge­myn­dig­he­den kan væl­ge at gå vi­de­re til lands­ret­ten med sa­gen.

Sa­gen var blandt an­det ba­se­ret på op­ta­gel­ser af sam­ta­ler mel­lem bank­che­fer­ne. Men det var alt­så ik­ke nok til at be­vi­se, at der var fo­re­gå­et no­get ulov­ligt.

» Man kan ik­ke se på de sam­ta­ler iso­le­ret. Man må og­så se på, hvad der el­lers fo­re­gik, og ret­ten er kom­me­et frem til, at der ik­ke er sket util­bør­lig ind­blan­ding i mar­ke­det, « sag­de Ar­vid Andersen til TV2 News. BNB

For­sva­rer Ar­vid Andersen kun­ne i går fejre sej­ren over Bag­mand­spo­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.