Lej­lig­he­der ste­get over ti pct.

BT - - NYHEDER - Pri­sen på ejer­lej­lig­he­der tord­ner i vej­ret. Scan­pix

BO­LIG­MAR­KED

April bød på end­nu et pris­hop til ejer­lej­lig­heds­mar­ke­det, der steg med 1,6 pct.

Der­med når den sam­le­de pris­stig­ning for det se­ne­ste år op på 10,6 pct., vi­ser sta­ti­stik for bo­lig­pris­ud­vik­lin­gen for april 2015, fra Dan­marks Sta­ti­stik.

En lej­lig­hed­s­e­jer har det se­ne­ste år i gen­nem­snit tjent 154.000 kr., hvil­ket iføl­ge bo­li­gø­ko­no­men er et be­mær­kel­ses­vær­digt højt be­løb. Køb­te man ved års­skif­tet en gen­nem­snit­lig lej­lig­hed på 80 kvm, kan den nu sæl­ges for 1.732.000 kr., hvil­ket er en stig­ning på 97.000 kr.

På land­s­plan hand­les lej­lig­he­der nu kun 2,2 pct. un­der pri­stop­pen i juli 2006. For en lej­lig­hed, der blev hand­let til 1 mio. kr. på pri­stop­pen, be­ty­der det, at den i dag vil kun­ne sæl­ges for 978.000 kr.

» Det er ik­ke no­gen stor dif­fe­ren­ce, når man ta­ger i be­tragt­ning, at der var ta­le om et ni­veau, der den­gang vi­ste sig at væ­re uhold­bart, så snart ren­ten be­gynd­te at sti­ge. Og­så selv om man selv­føl­ge­lig skal hu­ske på, at in­f­la­tio­nen be­ty­der, at 1 mio. kr. i dag er min­dre værd end i 2006, « skri­ver bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann, Nor­dea Kre­dit i en kom­men­tar. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.