Fra­ta­get stats­bor­ger­skab og smidt ud af lan­det

BT - - NYHEDER -

DØMT IGEN

Den ter­r­or­døm­te Sam Mansour får fi­re års fængsel, fra­ta­ges sit dan­ske stats­bor­ger­skab og ud­vi­ses af Dan­mark for be­stan­dig.

Østre Lands­ret har ons­dag valgt at skær­pe by­ret­tens dom over ’ Bog­hand­le­ren fra Brøns­høj’. By­ret­ten idøm­te og­så Mansour fi­re års fængsel, men ret­ten fandt den­gang in­gen grund til at fra­ta­ge ham stats­bor­ger­ska­bet.

55- åri­ge Sam Mansour – tid­li­ge­re Said Mansour – blev før­ste gang dømt for at opild­ne til ter­ror tilbage i 2007. Han blev sig­tet igen i 2014 for at op­for­dre til at be­gå ter­ror via so­ci­a­le me­di­er.

Mansour har kæm­pet mod ud­vis­ning, for­di han ef­ter eget ud­sagn vil bli­ve tor­tu­re­ret, hvis han sen­des tilbage til hjem­lan­det Ma­rok­ko. BNB

Sam Mansour er den før­ste for­bry­der no­gen­sin­de, der er ble­vet fra­kendt dansk stats­bor­ger­skab, men hans dom for op­for­dring til ter­ror hav­ner mu­lig­vis i Hø­jeste­ret, idet for­svar­sad­vo­kat Thorkild Høy­er vil sø­ge om fri pro­ces til at ta­ge sa­gen vi­de­re til Hø­jeste­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.