De fi k og­så ska­det hjer­nen

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Schu­ma­cher, ra­cer­kø­rer

En­gang var han ver­dens su­verænt bed­ste ra­cer­kø­rer, men i dag er vir­ke­lig­he­den en helt an­den for den 46- åri­ge ty sker. I en ski­u­lyk­ke i de­cem­ber 2013 på­drog Schu­ma­cher sig al­vor­li­ge hjer­neska­der. I dag bli­ver han be­hand­let i sit hjem i Schweiz, men er fort­sat lam og ude af stand til at ta­le.

Ca­ri­na Mel­chi­or, kendt fra ‘ Pi­gen, der ik­ke vil­le dø’

Do­ku­men­ta­ren ‘ Pi­gen, der ik­ke vil­le dø’ cho­ke­re­de Dan­mark i 2012 med hi­sto­ri­en om un­ge Ca­ri­na, der lå i ko­ma med kvæ­stel­ser i ho­ve­d­et og hjer­nen eft er en bil­u­lyk­ke. Læ­ger­ne vur­de­re­de, at hun vil­le dø, sluk­ke­de for hen­des re­spira­tor og gjor­de klar til or­gan­do­na­tion. Men døds­døm­te Ca­ri­na rej­ste sig fra sy­ge­sen­gen, gen­nem­gik en om­fat­ten­de genop­træ­ning og bor i dag i sin egen lej­lig­hed på et re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.