TILBAGE TIL LI­VET Læ­ge: Kan gå beg­ge ve­je

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk

TORS­DAG 2. JULI 2015

FREM­TIDS­UD­SIG­TER

En jer­n­mand af en an­den ver­den. En mand i sit livs form. Og en mand, der fle­re gan­ge har be­vist, at han al­drig gi­ver op.

Så­dan kan man be­skri­ve den 41- åri­ge An­ders Tes­gaard, der i dis­se da­ge kæm­per en kamp, der er langt hår­de­re end de ek­stre­mer, han el­lers tid­li­ge­re har ud­sat sig selv for.

Se­ne­ste mel­ding fra hans hold er, at ’ scan­nings­bil­le­der­ne af hjer­nen umid­del­bart ik­ke ser helt så po­si­ti­ve ud som først an­ta­get’, og at Tes­gaards til­stand fort­sat er kri­tisk.

Men selv­om det alt­så ik­ke umid­del­bart er det mest loven­de nyt, så vur­de­rer den dan­ske over­læ­ge Ole David­sen, der har ar­bej­det med hjer­neska­der i det me­ste af sit ar­bejds­liv, at det kan gå beg­ge ve­je med An­ders Tes­gaard.

» Spek­t­ret er så­dan set helt åbent. Han kan bå­de væ­re svært hjer­neska­det, men det kan og­så væ­re no­get, han kom­mer sig over i så­dan en grad, at han kan cyk­le igen til næ­ste år. Det er jo set før. «

» Du kan ta­ge en ræk­ke for­skel­li­ge scan­nin­ger af hjer­nen, men du kan ik­ke med sik­ker­hed fast­slå, om en hjer­ne­cel­le er død el­ler ik­ke død. Det er det, der er pro­ble­met med at for­ud­si­ge, hvad ud­fal­det bli­ver. Der er jo og­så nog­le om­rå­der af hjer­nen, som man ik­ke bru­ger, for ek­sem­pel den for­re­ste del af høj­re hjer­ne­halv­del, hvor man fak­tisk kan ha­ve en halv­stor ska­de, uden at man op­da­ger det. «

» Så hvor­dan det går ham, hand­ler me­get om, hvor ska­den er hen­ne i hjer­nen, og hvor stor den er. Ge­ne­relt vur­de­rer man hel­ler ik­ke, om

Bob­bi Kri­sti­na Brown, san­ger og dat­ter af Whit­ney Hou­ston

Den 31. ja­nu­ar i år blev Bob­bi Kri­sti­na Brown, Whit­ney Hou­stons dat­ter, fun­det be­vidst­løs i et ba­de­kar i sit hjem i Roswell, USA. Der er fort­sat mystik om, hvad der ske­te op til hæn­del­sen, men hen­des kæ­re­ste Ni­ck Gor­don ( fo­to) er sig­tet for at ha­ve tæ­vet Brown kort før ulyk­ken. Fa­mi­li­en har meldt ud, at der er sket om­fat­ten­de ska­der på den 22- åri­ge pi­ges hjer­ne. Ef­ter for­søg på be­hand­ling på ad­skil­li­ge for­skel­li­ge ho­spi­ta­ler blev hun i ju­ni over­flyt­tet til et ho­spi­ce. det er en bli­ven­de ska­de el­ler ej. Man gør ba­re det bed­ste, man kan, og så må ti­den vi­se, hvad re­sul­ta­tet bli­ver, « si­ger Ole David­sen, der er over­læ­ge ved Hor­sens Sy­ge­hus, hvor­fra han bl. a. ta­ger ud og be­hand­ler hjer­neska­de­de pa­tien­ter i de­res hjem.

Hårdt prø­vet

An­ders Tes­gaard var for­ment­lig godt brugt ef­ter den syv da­ge lange og gan­ske van­vit­ti­ge præ­sta­tion på de ame­ri­kan­ske ve­je, og det kan mu­lig­vis for­vær­re hans chan­cer, vur­de­rer Ole David­sen.

» Der er in­gen tvivl om, at man i ek­strem­s­port kø­rer krop­pen til kan­ten af, hvad

Ca­mil­la Pe­der­sen, der vandt BTs Guld, plan­læg­ger at rej­se til USA for at støt­te An­ders Tes­gaard. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.