’’

BT - - NYHEDER - Ole David­sen, over­læ­ge, Hor­sens Sy­ge­hus

Du kan ik­ke med sik­ker­hed fast­slå, om en hjer­ne­cel­le er død el­ler ik­ke død

der er for­nuf­tigt – og of­te og­så over – og så skal der min­dre til, før det går galt. Alt an­det li­ge vil det gå dig bed­re, hvis du bli­ver kørt ned bag­fra en dag, hvor du er ude på en kort, lil­le hyg­ge­tur, end hvis du har væ­ret i gang syv da­ge i streg, « si­ger over­læ­gen, der dog sam­ti­dig gi­ver ud­tryk for, at det ik­ke nød­ven­dig­vis er af­gø­ren­de.

» Det kan væ­re, at det be­ty­der no­get i ulyk­kes- øje­blik­ket, men det er jo re­la­tivt nemt at tan­ke de­po­ter­ne op hos ham igen. Man ta­ger nog­le blod­prø­ver, ser, hvad han mang­ler, og så hæl­der man det på, og så er det jo ord­net. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.