TV2- vært skift er til DR

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

OVER AT­LAN­TEN

TV2 må vin­ke far­vel til jour­na­list og tv- vært Stép­ha­nie Sur­ru­gue, der til sep­tem­ber skift er ka­nal. Det nye job er hos DR, hvor hun bli­ver USA- kor­re­spon­dent. Det skri­ver DR i en pres­se­med­del­el­se.

TV2 mi­ster der­med vær­ten, der sid­ste år fi k den fl ot­te pris som Årets Bed­ste Kvin­de­li­ge Tv- vært, og se­ne­st har sagt ’ god­mor­gen’ til dan­sker­ne på Go’ Mor­gen Dan­mark.

Stép­ha­nie Sur­ru­gue vil i sit nye job som kor­re­spon­dent få en cen­tral rolle sam­men med Jo­han­nes Langkilde, når den kom­men­de ame­ri­kan­ske valg­kamp skal dæk­kes.

Et spørgs­mål om tid

» Jeg har al­drig over­ve­jet, om jeg skul­le væ­re kor­re­spon­dent, jeg har over­ve­jet, hvor­når jeg skul­le væ­re kor­re­spon­dent. Og det er nu! Jeg kan næ­sten ik­ke be­skri­ve, hvor me­get jeg glæ­der mig til at fl yt­te til USA og ka­ste mig lukt ud i den ame­ri­kan­ske valg­kamp med alt, hvad den in­de­bæ­rer af stor­po­li­tik, dra­ma og kon­se­kven­ser for re­sten af ver­den « , si­ger Stép­ha­nie Sur­ru­gue i pres­se­med­del­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.