SKAL VOG­TE AND

I Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um skal Hel­le Thor­ningS­ch­midt nu sik­re, at an­dre par­ti­er ik­ke har bi­lags­rod

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Klip fra BT i går.

BI­LAG på i alt 23.028 kr., som bog­hol­de­ri­et di­rek­te pro­teste­re­de mod skul­le ud­be­ta­les til den nu for­hen­væ­ren­de stats­mi­ni­ster tilbage i 2006.

Grup­pe­støt­te

Nu skal Hel­le Thor­ning- Sch­midt væ­re med til at sik­re, at tin­ge­ne går eft er bo­gen i de an­dre par­ti­er - bå­de i hen­des eget par­ti og hos re­sten af Fol­ke­tin­gets par­ti­er.

Det skyl­des, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt nu bli­ver med­lem af Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um.

Og her kom­mer Hel­le Thor­ningS­ch­midt til at spil­le en nøg­lerol­le, idet præ­si­di­et er øverst an­svar­lig for, at par­ti­er­ne over­hol­der ‘ reg­ler om til­skud til grup­pe­støt­te’.

Grup­pe­støt­te­mid­ler­ne er de pen­ge, som fol­ke­tings­grup­per­ne får til blandt an­det se­kre­tær­bi­stand, kon­tor­in­ven­tar og it.

Re­visor gen­nem­går på­teg­nin­ger

Helt kon­kret fo­re­går det ved, at Fol­ke­tin­gets re­visor gen­nem­går de på­teg­nin­ger, som par­ti­er­nes eg­ne re­viso­rer måt­te ha­ve, så­le­des at det sik­res, at der ik­ke er fejl i regn­ska­ber­ne. Eft er­føl­gen­de ori­en­te­res præ­si­di­et om regn­ska­ber­ne.

I de se­ne­ste regn­ska­ber for fol­ke­tings­grup­pe­støt­ten, der er lagt ud på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de, står der da og­så:

‘ Præ­si­di­et gen­nem­gik regn­ska­ber­ne i ju­ni 2014, hvor al­le regn­ska­ber­ne blev ta­get til eft er­ret­ning uden be­mærk­nin­ger.’

Hver­ken Hel­le Thor­ning- Sch­midt el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har øn­sket at kom­men­te­re sa­gen.

TORS­DAG 2. JULI 2015

Hel­le Thor­ning- Sch­midt skal nu sør­ge for, at an­dre par­ti­er ik­ke har bi­lags­rod. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

sris@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.