RES BI­LAG

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 2. JULI 2015 BT kun­ne i går for­tæl­le, at et hidtil hem­me­ligt brev af­slø­rer, at den nu tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt - iføl­ge So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes eget bog­hol­de­ri - har af­le­ve­ret bi­lag i strid med reg­ler­ne i sin før­ste tid som par­ti­for­mand. Sa­gen om­fat­ter fem ud­gifts­bi­lag på i alt 23.028 kr., som bog­hol­de­ri­et di­rek­te pro­teste­re­de mod skul­le ud­be­ta­les. Et af bi­la­ge­ne om­hand­ler et af Hel­le Thor­ning- Sch­midts avisa­bon­ne­ment­er fra sin tid i EU- Par­la­men­tet til en vær­di af 5.948 kr. På bi­la­get står di­rek­te, at pen­ge­ne ik­ke bur­de ud­be­ta­les ‘ iflg. FT reg­ler’, alt­så iføl­ge Fol­ke­tin­gets reg­ler. Abon­ne­ment­et var gæl­den­de for 2004 og der­for be­talt og ud- lø­bet, da Hel­le Thor­ningS­ch­midt i 2005 blev valgt ind i Fol­ke­tin­get og for­søg­te at få par­ti­kas­sen til at be­ta­le det. Sa­gen kom­mer kort tid ef­ter den net­op over­stå­e­de valg­kamp, hvor Hel­le Thor­ning- Sch­midt i et for­søg at fast­hol­de re­ge­rings­mag­ten gen­tag­ne gan­ge an­greb Lars Løk­ke Ras­mus­sens tro­vær­dig­hed og gjor­de alt for at min­de dan­sker­ne om Ven­stre- for­man­dens man­ge bi­lags­sa­ger. Thor­ning- Sch­midt fik med le­del­sens vel­sig­nel­se i sid­ste en­de god­kendt bi­la­ge­ne, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger be­slut­te­de le­del­sen at la­de et re­vi­sions­sel­skab ta­ge sig af bi­la­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.