Kon­ge­lig æg­te­pagt

BT - - NYHEDER - Fo­to: EPA

Den 13. ju­ni sag­de So­fia Hel­lq­vist ja til sin prins - den sven­ske Carl Phi­lip. Men prin­ses­se­tit­len be­ty­der ik­ke, at hun får det hal­ve kon­ge­ri­ge, hvis kær­lig­he­den skul­le gå i styk­ker. Par­ret har nem­lig for­ud for bryl­lup­pet teg­net en æg­te­pagt, der un­der­stre­ger, at de hver især be­hol­der, hvad de brag­te med sig ind i ’ ska­bet’. Det skri­ver Aftonbladet.

Avi­sen har sik­ret sig pa­pi­rer­ne, der er ble­vet ind­le­ve­ret til Skat­te­ver­ket, og her­af frem­går det, at de ting, som par­ret kø­ber sam­men, skal de­les li­ge­ligt - gan­ske som det er til­fæl­det hos an­dre par.

Den ty­pe æg­te­pagt, som prins Carl Phi­lip og prin­ses­se So­fia har ind­gå­et, er ik­ke an­der­le­des end de af­ta­ler, prin­sens sø­stre, kron­prin­ses­se Vi­cto­ria og prin­ses­se Ma­de- le­i­ne, har ind­gå­et med de­res æg­te­fæl­ler. Hel­ler ik­ke her får hver­ken prins Da­ni­el el­ler hr. Chri­stop­her O’Neill del af kon­ge­ri­get.

Gan­ske an­der­le­des ser det ud i Dan­mark, hvor der godt nok og­så er teg­net sæ­re­je, men hvor kron­prins Fre­de­rik i til­fæl­de af skils­mis­se fra kron­prin­s­se Mary for­plig­ter sig til at over­fø­re de­le af sit sæ­re­je, så hun vil kun­ne kø­be en ’ i for­hold til Kron­prin­ses­sens stil­ling og for­hold pas­sen­de bo­lig i el­ler uden­for Dan­mark ef­ter Kron­prin­ses­sens valg.’

Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der er kon­ge­hu­s­eks­pert, me­ner, at for­skel­len i de to nor­di­ske lan­de skyl­des, at det dan­ske kon­ge­hus al­le­re­de har op­le­vet en roy­al skils­mis­se og der­for sør­ger for at sik­re sig bed­re.

jukr@ bt. dk

Prin­ses­se So­fia får ik­ke det hal­ve kon­ge­ri­ge, hvis det kon­ge­li­ge æg­te­skab med prins Carl Phi­lip skul­le kuld­sej­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.