VILD VAR­ME VE

Lør­dag kan bli­ve så varm, at den bli­ver en af Dan­marks fem var­me

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Met­te Sehested

I går var der godt fyldt på stran­den ved Ris­skov nord for Aar­hus, hvor man­ge hav­de søgt mod Kat­te­gats blå knap 17 gra­der var­me vand for at bli­ve kø­let af. BT tog tem­pe­ra­tu­ren på som­mer­gæ­ster­ne. Fo­tos: Kim Hau­gaard

Kim Jør­gen­sen ( til høj­re): » Jeg har som­mer­fe­rie nu, så

jeg skal ba­re slap­pe af og ny­de det go­de vejr de kom­men­de da­ge. Må­ske skal jeg på stran­den, og så skal jeg

grille med go­de ven­ner. « Danni Ni­el­sen: » Jeg skal grille og hyg­ge med kæ­re­sten og fa­mi­li­en, og så skal jeg nok en tur på stran­den. Jeg skal jo ha­ve no­get far­ve på krop­pen,

in­den vi rej­ser på fe­rie på mandag, så jeg ik­ke bli­ver helt

solskol­det der­ne­de. «

SOM­MER­VEJR

mela@ bt. dk Sus­an­ne Vand­borg ( til høj­re): » Jeg var på ar­bej­de i dag, så jeg skynd­te mig her­ned på stran­den, så snart jeg kun­ne. Jeg tæn­ker, at når det bli­ver så godt vejr de næ­ste da­ge, så skal vi nok en tur på stran­den igen. « Maj- Britt Dør­ken: » Jeg skal for­be­re­de min 35 års fød­sels­dag på lør­dag, som skal hol­des i et telt i ha­ven. Må­ske kan jeg en­de på stran­den, og så bli­ver der nok og­så tid til at ny­de et godt glas vin. « Det bli­ver brand­varmt i dag og i mor­gen. Men lør­dag ser ud til at bli­ve høj­de­punk­tet på he­debøl­gen, hvor det kan bli­ve op til 35 gra­der lo­kalt i Søn­derjyl­land. Går vej­r­for­ud­si­gel­ser­ne i op­fyl­del­se, kan lør­dag der­med skri­ve sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som en af de abso-

Ce­ci­lie Dal­gaard Naia Høving­hoff: » Når jeg kom­mer hjem til Ve­stjyl­land, skal jeg på stran­den og grille med nog­le ven­ner, så det er rig­tig dej­ligt, at vej­ret bli­ver så godt. « lut al­ler­var­me­ste da­ge i Dan­mark.

Kun fi­re gan­ge tid­li­ge­re har tem­pe­ra­tu­rer­ne her­hjem­me sne­get sig op over 35 gra­der.

Se­ne­st var det helt tilbage i 1975, hvor al­le lan­dets var­me­re­kor­der blev slå­et, da den hø­je­ste tem­pe­ra­tur no­gen­sin­de blev må­lt i Holste­bro. 36,4 stod må­le­ren den­gang på.

Det er dog ik­ke he­le lan­det, der får del i de po­ten­ti­elt re­kord­hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Det for­tæl­ler vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log ved Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut Klaus Lar­sen.

Var­mest i Søn­derjyl­land

» Når vi kom­mer hen til lør­dag, får især de syd­li­ge eg­ne rig­tig hø­je tem-

TORS­DAG 2. JULI 2015 pe­ra­tu­rer, som kom­mer op over 30 gra­der. Vi kan kom­me helt op på 35 gra­der, især i Søn­derjyl­land, « si­ger han.

Det er usæd­van­lig varmt for Dan­mark, men al­li­ge­vel kom­mer vi for­ment­lig ik­ke til at slå var­me­re­kor­den.

» De 35 gra­der er nu sta­dig et styk-

( til ven­stre): » Vi er ef­ter­sko­le­ve­nin­der, og Naia ta­ger desvær­re hjem i mor­gen. Jeg skal ar­bej­de de næ­ste da­ge, så der bli­ver nok ik­ke så me­get tid til at ta­ge på stran­den og ny­de vej­ret. «

og dat­te­ren » Vi skal ha­ve nog­le ven­ner på be­søg, og der er ar­ran­ge­ret nog­le le­ge­af­ta­ler det næ­ste par da­ge. Og så skal vi grille og hyg­ge os. Det kan jo væ­re, at vi og­så får tid til at ta­ge en tur på stran­den, når

vej­ret ser ud til at bli­ve så godt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.