° På med hat­ten

BT - - NYHEDER - Kil­de: DMI.

ke fra re­kor­den. Den for­ven­ter jeg ik­ke, at vi slår i den­ne om­gang, « si­ger Klaus Lar­sen.

Det go­de vejr slut­ter snart

Med so­len højt på him­len i de kom­men­de da­ge skal man væ­re var­som med at bli­ve sid­den­de for læn­ge i so­len uden solcre­me, hat og tøj. DMI anbefaler der­for, at man som mini­mum ta­ger pau­ser i skyg­gen og bæ­rer hat, når man fær­des i so­len.

Det go­de vejr er dog desvær­re ik­ke kom­met for at bli­ve. Den­ne om­gang med høj sol og var­me­gra­der om­kring de 30 gra­der klin­ger af sidst på ugen, for­ven­ter DMI.

Det er end­nu usik­kert, om det bli- ver på søn­dag, mandag el­ler tirs­dag, at var­men for­svin­der. Li­ge nu si­ger prog­no­sen, at der bli­ver godt vejr til og med mandag, dog med regn- og tor­den­by­ger søn­dag.

I næ­ste uge ser det der­for ud til, at vi skal fi nde de lange buk­ser frem igen, si­ger me­te­o­r­o­lo­gen til BNB.

» Det ser ud som om, at søn­dag og må­ske mandag og­så bli­ver var­me. Men der kom­mer en kold­front og afl øser det go­de vejr. I næ­ste uge kom­mer vi til at lig­ge på li­ge om­kring de 20 gra­der de fl este da­ge, « si­ger Klaus Lar­sen.

UV- STRÅ­LING

So­lens strå­ler er ek­stra far­li­ge i dis­se da­ge, for­di UV- in­dek­set er højt.

Kil­de: DMI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.