Der er no­get i luft en

BT - - NYHEDER -

Især festi­val­gæ­ster, strand­lø­ver og sol­ba­de­re skal be­skyt­te sig sær­lig godt, for­di de be­fi nder sig un­der åben him­mel det me­ste af da­gen. Det for­tæl­ler vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log hos DMI Klaus Lar­sen.

» UV- in­dek­set lig­ger al­le­re­de me­get højt. Og jeg tviv­ler på, at det bli­ver min­dre det kom­men­de par da­ge. Så man skal pas­se på. Og pas­se på hin­an­den, « si­ger han.

UV- in­dek­set er et mål for in­ten­si­te­ten af den hud­ska­de­li­ge UV­strå­ling. Ons­dag sag­de UV- in­dek­set 6,7. Det er højt i Dan­mark, idet UVin­dek­set her­hjem­me højst bli­ver på om­kring 7 i lø­bet af som­me­ren. Til sam­men­lig­ning kan UV- in­dek­set ved Ækva­tor i mid­dags­so­len højst bli­ve cir­ka 15.

God be­skyt­tel­se som solcre­me, hat og skyg­ge er der­for nød­ven­dig.

ma­ma

AL­LER­GI

Li­der du af græsal­ler­gi, ven­ter der nog­le ek­stra hår­de da­ge.

For med den hø­je var­me føl­ger man­ge græspol­len. Var­men har nem­lig en di­rek­te ind­fl ydel­se på græs, som er den ty­pe po­l­len, de fl este dan­ske­re ge­ne­res af. Og det gi­ver store ge­ner i me­get lang tid. Når det er vær­st, kan ube­ha­get va­re 3- 4 ti­mer.

» Vi har ind­til nu haft en våd og kold som­mer, så det er nu, hvor det go­de vejr kom­mer, at græspol­len sti­ger kraft igt. Ud­over at var­men be­ty­der ek­stra man­ge græspol­len, så kan det og­så væ­re sær­lig hårdt at væ­re al­ler­gisk over­for græs i me­get varmt vejr. Næ­sen har det med at stop­pe til og tvin­ge al­ler­gi­ke­re til at træk­ke vej­ret ind igen­nem mun­den og få græspol­len ned i lun­ger­ne. Det kan i sid­ste en­de ud­vik­le sig til ast­ma , « si­ger vi­ce­di­rek­tør i Ast­ma- Al­ler­gi Dan­mark, An­ne Holm Hansen. thot

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.