Gør ferien til en

Et sti­gen­de an­tal dan­ske­re har fun­det ud af, at der er go­de pen­ge at tje­ne på pri­vat ud­lej­ning af bo­lig, som­mer­hus el­ler bil

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

DE­LEØ­KO­NO­MI

Står din bo­lig al­li­ge­vel tom, når du er et par uger i som­mer­hus el­ler ude at rej­se i lø­bet af ferien?

El­ler har du en ek­stra seng le­dig i et gæ­ste­væ­rel­se?

Så kan der væ­re rig­tig go­de pen­ge at tje­ne på en po­pu­lær trend: De­leø­ko­no­mi­en.

I lø­bet af de se­ne­ste år har fle­re og fle­re dan­ske­re fun­det ud af, at det er en smart fin­te, der kan gø­re som­mer­fe­ri­en til en god for­ret­ning.

Nye tal fra bo­li­g­ud­lej­nings- tje­ne­sten Airb­nb vi­ser så­le­des, at an­tal­let af rej­sen­de, der fin­der et sted at bo i Dan­mark på den­ne må­de, er ste­get med 107 pro­cent in­den for det se­ne­ste år. I sam­me pe­ri­o­de er an­tal­let af dan­ske bo­li­gop­slag vok­set med 73 pro­cent.

Ud­le­jer­nes ind­tje­ning va­ri­e­rer, men ek­sem­pel­vis tje­ner man­ge dan­ske­re 4- 5.000 kro­ner om ugen på at ud­le­je de­res hus, lej­lig­hed el­ler som­mer­hus til turi­ster og an­dre rej­sen­de.

Og din bil kan og­så væ­re ind­brin­gen­de, når den al­li­ge­vel ik­ke bli­ver brugt. Fle­re internet- po­r­ta­ler som Go­Mo­re og Min­Bil­Din­Bil har gjort det mu­ligt at le­je bi­ler ud til pri­vat­per­so­ner, der ger­ne vil gi­ve 200- 300 kro­ner om da­gen for at kø­re rundt i din vogn.

» Det kan væ­re en god må­de at tje­ne lidt ek­stra pen­ge henover som- me­ren og må­ske få råd til en fe­rie i ud­lan­det, « si­ger for­bru­ge­rø­ko­nom Ann Le­h­mann Eri­ch­sen fra Nor­dea.

Til­træk­ker turi­ster

Hun sam­men­lig­ner fæ­no­me­net med net­han­del, som man­ge dan­ske­re var skep­ti­ske over­for i be­gyn­del­sen. me­get ty­de­lig i dis­se år, er, at rej­sen­de sø­ger au­ten­ti­ci­tet. Og der pas­ser den må­de at rej­se på enormt godt, for­di man bor hos pri­va­te men­ne­sker. Så vi for­ven­ter klart, at det er en fe­ri­e­form, der kom­mer til at vin­de frem i de kom­men­de år, og tal­le­ne vi­ser jo og­så, at det går den vej, « si­ger Mik­kel Thra­ne fra Vi­sitDen­mark.

For­bru­ge­rø­ko­nom Ann Le­h­mann Eri­ch­sen un­der­stre­ger dog, at der er en ræk­ke ting, man skal sæt­te sig ind i, når man ka­ster sig ud i de­leø­ko­no­mi­en.

Ek­sem­pel­vis skal man un­der­sø­ge, hvor­dan man er stil­let for­sik­rings­mæs­sigt, samt de gæl­den­de skat­te­reg­ler:

» Man skal bru­ge lidt tid på at fin­de ud af, hvad det er for et uni­vers, man går ind i. Nor­malt er vi vant til at væ­re for­bru­ge­re, hvor man er be­skyt­tet på en lang ræk­ke om­rå­der. Men når man be­væ­ger sig ind i de­leø­ko­no­mi­en og bli­ver ud­le­jer, kan det juri­disk set væ­re lidt an­der­le­des, end man reg­ner med, « si­ger Ann Le­h­mann Eri­ch­sen.

TORS­DAG 2. JULI 2015

Tho­mas Oli­ver Ei­lert­sen fra Aar­hus le­jer jævn­ligt sin lej­lig­hed ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.