God for­ret­ning Tho­mas tje­ner Go­de lom­me­pen­ge 30 - 50.000:

BT - - NYHEDER - Fo­to: Bo Amstrup Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

TORS­DAG 2. JULI 2015

WIN- WIN

I lø­bet af de se­ne­ste to år har Tho­mas Oli­ver Ei­lert­sen haft om­kring 100 for­skel­li­ge be­ta­len­de gæ­ster bo­en­de i sin lej­lig­hed, der lig­ger i hjer­tet af Aar­hus.

» De kom­mer fra al­le ste­der i ver­den. Ja­pan, Ki­na, In­do­nesi­en, Au­stra­li­en, Nor­da­me­ri­ka og Eu­ro­pa. Det er ty­pisk kul­tur­turi­ster el­ler folk, der skal på kur­sus og fa­mi­lie­be­søg, og det er bå­de vel­ha­ven­de og stu­de­ren­de, « for­tæl­ler den 44- åri­ge læ­rer til BT.

Og det gi­ver ’ go­de lom­me­pen­ge’, som han si­ger.

» Hvis jeg ba­re le­jer et væ­rel­se ud, ta­ger jeg mel­lem 250 og 250 kro­ner per nat. Hvis det er he­le lej­lig­he­den, ko­ster det fra 400 til 500 kro­ner. På års­ba­sis kan jeg tje­ne et sted mel­lem 30.000 og 50.000 kro­ner, hvis jeg læg­ger mig i se­len, « si­ger Tho­mas Oli­ver Ei­lert­sen.

Han gør det nu ik­ke kun for pen­ge­nes skyld. I langt de fle­ste til­fæl­de er det og­så en hyg­ge­lig op­le­vel­se af mø­de en mas­se for­skel­li­ge men­ne­sker.

» De fle­ste er ven­li­ge og indstil­let på, at de be­sø­ger folk i de­res pri­va­te hjem. Så kan det væ­re, at vi spi­ser sam­men om af­te­nen og snak­ker lidt over en kop te el­ler en øl. Det er sjovt. «

Og der har kun væ­ret få dår­li­ge op­le­vel­ser, for­tæl­ler han:

En hørm af rø­gel­se

» Det har væ­ret pro­ble­mer i små­tings­af­de­lin­gen. Det vær­ste var nok et æg­te­par fra USA, der hav­de le­jet he­le lej­lig­he­den i en uge. De hav­de brugt rø­gel­se­spin­de, og de send­te mig et sødt brev, hvor de spurg­te mig, om jeg ik­ke syn­tes, at der duf­te­de dej­ligt i lej­lig­he­den. De hav­de Ved ud­lej­ning af din bo­lig: Du skal be­ta­le skat af din le­je­ind­tægt, men er det en bo­lig, du selv ejer, er der et år­ligt bund­fradrag på 1,33 pro­cent af ejen­doms­vær­di­en, dog mindst 24.000 kr. om året. Så hvis du højst tje­ner 24.000 kr. på at ud­le­je din bo­lig, skal du alt­så ik­ke be­ta­le skat. Bor du i en frem­le­jet bo­lig, som du ud­le­jer, ud­gør bund­fradra­get to tred­je­de­le af den hus­le­je, du selv be­ta­ler. Så, hvis du f. eks. be­ta­ler 60.000 kr. om året i hus­le­je, kan du alt­så le­je bo­li­gen ud for op til 40.000 kr. om året uden at skul­le be­ta­le skat. Airb­nb har en værts­ga­ran­ti, som yder be­skyt­tel­se for op til 6.000.000 kr. i ska­de på dæk­ke­de bo­li­ger, hvis det skul­le ske, at gæ­sten for­vol­der ska­de på bo­li­gen, og vær­ten og gæ­sten ik­ke kan lø­se pro­ble­met di­rek­te mel­lem hin­an­den. Ved ud­lej­ning af din bil: De ind­tæg­ter, du har ved ud­lej­ning af din bil, er en ka­pi­ta­lind­komst, som skal be­skat­tes. Men fra det be­løb, man skal be­skat­tes af, kan man­træk­ke de ud­gif­ter, som du har haft i for­bin­del­se med ud­lej­nin­gen, da der jo sker et vist slid som føl­ge af, at du le­jer den ud. Bå­de Go­Mo­re og Min­Bil­Din­Bil har til­knyt­tet for­sik­rin­ger, så le­je­re au­to­ma­tisk teg­ner en ka­sko­for­sik­ring, som dæk­ker ska­der i le­je­pe­ri­o­den. I så fald har le­je­ren en selvri­si­ko, som ty­pisk lig­ger om­kring 5.000 kro­ner.

med bl. a. iden­ti­fi­ka­tions­kort, så du er sik­ker på, at de er dem, de ud­gi­ver sig for at væ­re. Lav en guide med husregler. Det kan godt væ­re, at di­ne na­bo­er er træt­te af, hvis der bli­ver spil­let høj mu­sik ef­ter klok­ken 22 om af­te­nen, el­ler hvis der står af­fald ude i op­gan­gen. Sørg der­for for at la­ve en li­ste med husregler til di­ne gæ­ster. Evt. sam­men med et kort over om­rå­det og nog­le prak­ti­ske in­for­ma­tio­ner om ind­købs­mu­lig­he­der og trans­port.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.