Nedtæl­ling til blo­ka­de

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RY­A­NAIR

En blo­ka­de mod det om­strid­te luft fart­s­sel­skab Ry­a­nair kan tid­ligst træ­de i kraft om to uger.

Det er si­tu­a­tio­nen, eft er at Ar­bejds­ret­ten i går gav fag­be­væ­gel­sen grønt lys til at ind­le­de en kon­fl ikt mod Ry­a­nair, som ik­ke vil teg­ne dansk overenskomst med de ka­bi­ne­an­sat­tes fag­for­e­ning.

For­vent­nin­gen var, at en kon­fl ikt kun­ne væ­re trå­dt i kraft nat­ten til tirs­dag, men tek­ni­ka­li­te­ter om­kring det op­rin­de­li­ge kon­fl ik­tvar­sel be­ty­der, at en kon­fl ikt først kan ind­le­des i mid­ten af juli.

» Nu la­ver vi et nyt kon­fl ik­tvar­sel, som går af sted i mor­gen ( tors­dag, red.). Og så be­der vi igen samt­li­ge LO­for­bund om at sen­de det før­ste kon­fl ik­tvar­sel, « si­ger Jo­hn Dy­bart, der er for­mand for Ser­vi­ce­for­bun­det.

Fly­ve­bran­chens Per­so­na­le Uni­on, der or­ga­ni­se­rer de ka­bi­ne­an­sat­te i Kø­ben­havns Luft havn, er en del af Ser­vi­ce­for­bun­det.

Fort­sæt­ter fra an­dre ba­ser

Jo­hn Dy­bart kan ik­ke op­ly­se den præ­ci­se da­to for iværk­sæt­tel­sen af en kon­fl ikt, men et kon­fl ik­tvar­sel er nor­malt to uger. Ser­vi­ce­for­bun­det er med­lem af LO- fa­mi­li­en, og hvis al­le for­bund som ven­tet bak­ker op og ud­sen­der nyt kon­fl ik­tvar­sel, vil det be­ty­de, at Ry­a­nair får svært ved at få tan­ket fl y op med brænd­stof og få hånd­te­ret ba­ga­ge.

Ry­a­nair har med­delt, at man ag­ter at fort­sæt­te fl yv­nin­ger­ne til og fra Kø­ben­havns Luft havn. Det kom­mer til at ske med fl y fra ba­ser uden for Dan­mark.

Hvad dét vil be­ty­de for en kon­fl ikt mod Ry­a­nair, er Ser­vi­ce­for­bun­det i øje­blik­ket ved at un­der­sø­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.