Spind guld på bro- fin­te

Der kan væ­re op mod 700.000 kr. at spa­re ved at kø­be hus på den bil­lig­ste si­de af en bro

BT - - NYHEDER - Lou­i­se Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke. dk

VÆLG SI­DE

En tur over bro­en kan væ­re en god in­ve­ste­ring, hvis du går ef­ter en bil­lig bo­lig. Ejen­doms­mæg­ler­kæ­den Ho­me har un­der­søgt, hvor store pris­for­skel­le­ne er, hvis man bo­sæt­ter sig på den ene si­de af bro­en frem for den an­den. Og går du ude­luk­ken­de ef­ter det bil­lig­ste hus, er der man­ge pen­ge at spa­re ved at tæn­ke dig godt om, in­den du ’ væl­ger si­de’, vi­ser op­gø­rel­sen.

Re­la­tions­chef i Ho­me Mads Ellegaard for­tæl­ler, at man nog­le ste­der kan spa­re 600.000- 700.000 kr. Det gæl­der f. eks. i Nordsjælland. Kø­ber man et hus på 140 kva­drat­me­ter i Fre­de­riks­sund med små 15.000 bor­ge­re, ko­ster det i gen­nem­snit 2,1 mio. kr. Kø­rer man i ste­det over Kron­prins Fre­de­riks Bro og de kun fi­re ki­lo­me­ter ek­stra til Jæ­ger­spris med godt 4.000 ind­byg­ge­re, kan man slip­pe med knap 1,43 mio. kr.

» Det er dog ik­ke al­tid mu­ligt at fin­de sam­men­lig­ne­li­ge by­er på beg­ge si­der af bro­er­ne – of­te kræ­ver det lidt fle­re ki­lo­me­ter i bi­len, på cy­kel el­ler med of­fent­lig trans­port for at få be­spa­rel­sen i hus, « un­der­stre­ger Mads Ellegaard.

Ved Sto­re­bælt, hvor by­er­ne på hver si­de af for­bin­del­sen – Ny­borg og Kor­sør - beg­ge har ca. 16.000 ind­byg­ge­re, er der om­kring 350.000 kr. el­ler 26 pct. at spa­re på hu­set ved at væl­ge Sjæl­lands- si­den frem for Øst­fyn. Ved Lil­le­bælt er et gen­nem­snits­hus på 140 kva­drat­me­ter i snit 266.000 kr., el­ler 15 pct., bil­li­ge­re i Fre­de­ri­cia end i Middelfart.

Hur­tigt på mo­tor­vej­en

En til­sva­ren­de be­spa­rel­se kan man op­nå ved at kø­be hus i Grå­sten frem for Søn­der­borg på den an­den si­de af Als­sund­bro­en. Beg­ge by­er har slot­te, men Grå­sten lig­ger – trods den la­ve­re bo­lig­pris – kun halvt så langt fra mo­tor­vejstil­kørs­len i Kliplev, hvis det be­ty­der no­get for fa­mi­li­ens hver­dag.

I den nord­li­ge en­de af Jyl­land kan man spa­re 574.000 kr., sva­ren­de til cir­ka en fjer­de­del af pri­sen, ved at kø­be et hus i Nør­re­sund­by frem for på den an­den si­de af Lim­fjor­den, i Aal­borg C. Ved Ag­ger­s­und, lidt læn­ge­re mod vest, er der 168.000 kr. at spa­re ved kø­be hus i Løg­stør i ste­det forFjer­rits­lev.

Mam­mon i Mal­mø

Mors er for­bun­det til det øv­ri­ge Dan­mark med to bro­er. Ved Vils­und­bro­en i nord er der ca. 140.000 kr. ( 14 pct.) at spa­re på hu­set ved at kø­re syv km syd­på fra bro­en til Ny­kø­bing Mors frem for op til Thi­sted i Thy. I syd kø­rer man over Sal­lings­und­bro­en mod Ski­ve. Her er gen­nem­snits­hu­set 168.000 kr., sva­ren­de til 16 pct., dy­re­re end i Ny­kø­bing Mors.

Mel­lem Sydsjæl­land, Lol­land og Fal­ster er der en del bro­for­bin­del­ser. Og­så her er der fle­re ek­semp­ler på ’ bo­lig­guld’ for en­den af bro­en. På hver sin si­de af Stor­strøms­bro­en lig­ger f. eks. Vor­ding­borg og Nør­re Als­lev, hvor et gen­nem­snit­ligt hus er 434.000 kr. bil­li­ge­re. De to by­er er dog hel­ler ik­ke sam­men­lig­ne­li­ge, da Vor­ding­borg har næ­sten 18.000 ind­byg­ge­re, mens Nør­re Als­lev blot hu­ser små 3.000 sjæ­le.

Ny­kø­bing Fal­ster har til gen­gæld næ­sten li­ge så man­ge ind­byg­ge­re som Vor­ding­borg, men huspri­ser­ne er ca. 11 pct. ( 126.000 kr.) hø­je­re end i Vor­ding­borg. Er du li­ge­frem pa­rat til at flyt­te til et an­det land, kan en tur over Øre­sunds­bro­en spa­re dig for over en halv mio. kr. Trods det er tra­fik­ken af dan­ske­re, der væl­ger at bo­sæt­te sig i Mal­mø frem for i København, dog af­ta­get i de se­ne­ste år.

Du kan spa­re knap 270.000 kr. ved at kø­be et gen­nem­snit­ligt hus på 140 kvm i Fre­de­ri­cia frem for på den an­den si­de af lil­le­bælts­bro­en, i Middelfart. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.