Eks­kæ­re­ste skyl­dig i drab

25- årig dømt for at ha­ve kvalt Ka­mil­la Han­tusch

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

TORS­DAG 2. JULI 2015

NÆV­NIN­GE­SAG

Den 25- åri­ge Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef blev ons­dag i et næv­nin­ge­ting ved Ret­ten i Søn­der­borg kendt skyl­dig i dra­bet på sin eks­kæ­re­ste, 21- åri­ge Ka­mil­la Han­tusch.

Af­gø­rel­sen faldt kort ef­ter klok­ken 16 ef­ter næ­sten to ti­mers vo­te­ring.

Ka­mil­la Han­tusch for­svandt ved hjem­met på Teg­l­gårds­vej i Pad­borg sent om af­te­nen 19. juli i fjor.

Trods en stor­stilet ef­ter­søg­nings­ind­sats i da­ge­vis til lands, til vands og fra luf­ten lyk­ke­des det i før­ste om­gang ik­ke at fin­de hen­de.

Men 30. juli – 11 da­ge ef­ter hen­des for­svin­den – fik en år­vå­gen last­vogns­chauf­før øje på no­get, som lå halvvejs skjult un­der en sort af­falds­sæk i et bu­skads nog­le me­ter in­de fra vejsi­den ved til­kør­sel 73 Kliplev ved Sønderjyske Mo­tor­vej.

Fun­det vi­ste sig at væ­re li­get af Ka­mil­la Han­tusch. Få ti­mer se­ne­re blev hen­des eks­kæ­re­ste, af­g­hansk fød­te Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef, som hun blot tre uger tid­li­ge­re hav­de slå­et op med, an­holdt og sig­tet for drab. Da­gen ef­ter blev han frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, og han har sid­det va­re­tægts­fængs­let li­ge si­den.

Og i går blev han alt­så kendt skyl­dig i mand­drab, til stor let­tel­se for den dræb­tes fa­mi­lie.

Kun­ne ik­ke få øjen­kon­takt

» Det kun­ne ik­ke væ­re bed­re. Jeg hå­ber og tror, at ret­ten nu vil gi­ve ham en hård straf, så han ef­ter at ha­ve sid­det i fængsel skal sen­des ud af Dan­mark, « sag­de Ka­ri­na Han­tusch, tvil­lings­ø­ster til dræb­te Ka­mil­la.

Og­så Lis­beth Han­tusch, mor til Ka­mil­la og Ka­ri­na, var til­freds:

» Han får den straf, han fortje­ner. Han har slå­et Ka­mil­la ihjel og gjort det med fuldt over­læg. Det har jeg al­drig væ­ret i tvivl om, for jeg har jo kendt ham og bo­et sam­men med ham i hu­set i seks år og ved, hvor- dan han er, « sag­de hun. Hun har al­le rets­da­ge­ne for­søgt at få øjen­kon­takt med sin tid­li­ge­re svi­ger­søn. Men det er ik­ke lyk­ke­des en ene­ste gang.

» Han har ik­ke mod til at kig­ge mig i øj­ne­ne. Det si­ger me­get om ham. Han tog jo or­det til sidst, in­den dom­men faldt, og jeg sy­nes godt, han kun­ne ha­ve sagt und­skyld til os og på den må­de vist, at han fak­tisk har fat­tet, hvad det er, han har gjort. Men det gjor­de han ik­ke, og jeg hav­de egent­lig hel­ler ik­ke for­ven­tet det, « til­fø­je­de den knu­ste mor.

Kvær­ket bag­fra

Det er kom­met frem, at Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef, som kom til Dan­mark som ni- årig, 19. juli lag­de sin ven­stre arm om­kring Ka­mil­la Han­tus­chs’ spink­le hals bag­fra og fast­holdt gre­bet, til li­vet var klemt ud af hen­de.

Han har for­kla­ret, at han hav­de til hen­sigt at gø­re hen­de ro­lig, for­di hun skub­be­de og spar­ke­de ef­ter ham, da et skæn­de­ri hav­de ud­vik­let sig kor­por­ligt.

Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef blev i går dømt skyl­dig i at ha­ve kvalt sin eks­kæ­re­ste Ka­mil­la Han­tusch som kul­mi­na­tion på et skæn­de­ri. Stra­fud­må­lin­gen af­gø­res i dag. Fo­to: Pri­vat/ Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.