Fuld pe­dal med Løk­ke

23 un­ge i mål med Lars Løk­ke ef­ter 700 ki­lo­me­ter på lan­de­vej­en

BT - - NYHE­DER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

SELV- DI­SCI­PLIN Ons­dag slut­te­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens Løk­ke­fond sit cy­kel­løb ’ Løk­ke­fon­dens Rundt i Dan­mark’ i Bel­la Cen­ter i Kø­ben­havn. Pro­jek­tet har sam­let 23 un­ge dren­ge med sær­li­ge ud­for­drin­ger til et fem­da­ges cy­kel­løb for at læ­re dem at bli­ve me­re struk­tu­re­re­de og få en sun­de­re livs­stil.

Kort ef­ter halv tre rul­le­de 23 dren­ge med Lars Løk­ke Ras­mus­sen i spid­sen i mål i ba­gen­de solskin. Til huj­en og klap­pen fra til­sku­er­ne modt­og hol­det en fortjent hyl­dest ef­ter at ha­ve kørt 700 ki­lo­me­ter på fem da­ge fra Her­ning til Bel­la Cen­ter.

Da­gens eta­pe be­gynd­te tid­li­ge­re på da­gen i Ring­s­ted og var på 102 ki­lo­me­ter. Det var den sid­ste i ’ Løk­ke­fon­dens Rundt i Dan­mark’, som Løk­ke­fon­den kø­rer for an­det år i træk. Med ude på ru­ten var blandt an­dre og­så Bub­ber og de tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le ryt­te­re Tom Lund og Mi­cha­el Sand­stød.

Hårdt de sid­ste da­ge

Ved Bel­la Cen­trets ho­ve­d­ind­gang var der gjort klar med champag­ne og rød lø­ber. Her mød­te BT 18- åri­ge Dan­ni Lang­berg og 19- åri­ge Sam Sa­diq - to af de un­ge, som har slidt og slæbt på lan­de­ve­je­ne i fem da­ge.

Det går beg­ge på pro­duk­tions­sko­le i Sil­ke­borg og skal til at fin­de ud af, hvad de vil med de­res liv. Dan­ni Lang­berg har haft pro­ble­mer med at sty­re sit tem­pe­ra­ment og li­der af AD­HD. Tu­re­ne på lan­de­ve­je­ne har væ­ret en suc­ces­op­le­vel­se, for­tæl­ler han:

» Jeg har få­et bed­re styr på mit tem­pe­ra­ment og min AD­HD på grund af cy­kel­løb. Og det har gi­vet mig man­ge go­de op­le­vel­ser. Men det var hårdt det sid­ste par da­ge, « si­ger Dan­ni Lang­berg.

Sam Sa­diq drop­pe­de ud af 10. klas­se sid­ste år, men drøm­mer om en mi­li­tær kar­ri­e­re. Han for­tæl­ler, at cyk­lin­gen har gi­vet ham me­re mod på frem­ti­den:

Har lært no­get

» Jeg har lært no­get om di­sci­plin i lø­bet af det her. Sid­ste ons­dag tænk­te jeg, at jeg ik­ke vil­le kun­ne gen­nem­fø­re det. Jeg hav­de ik­ke træ­net med i seks uger. Men jeg tog af sted, og det er jeg glad for nu, « si­ger Sam Sa­diq.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen gik ef­ter lø­bet på ta­ler­sto­len. Og det var en stolt stats­mi­ni­ster, der tal­te til ’ si­ne dren­ge’:

» Det er ik­ke no­get, al­le kan gø­re. Det er lidt af en be­drift. Nog­le af jer har brugt det her på at gi­ve je­res liv no­get me­re selv­di­sci­plin. Jeg er stolt over, at jeg har få­et lov til at kø­re med jer i dag, « lød det blandt an­det fra Løk­ke.

Dan­ni Lang­berg og Sam Sa­diq er sam­ti­dig beg­ge eni­ge om, at det var en sjov op­le­vel­se at kø­re sam­men med en dansk stats­mi­ni­ster i cy­kel­s­horts:

» Det var hyg­ge­ligt, at Lars var der, « si­ger Sam Sa­diq.

» Jeg sy­nes, at det var lidt strengt, vi ik­ke måt­te kø­re fra ham, « si­ger Dan­ni Lang­berg med et grin.

Kan Løk­ke no­get på en ra­cer­cy­kel?

» Han kø­rer stærkt. Det må jeg in­drøm­me, « si­ger Dan­ni Lang­berg.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen, med gult på hjel­men, var med i front. Sam Sa­diq og Dan­ni Lang­berg

i må­l­om­rå­det ved Bel­la

Cen­ter. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.