’ Kri­ti­ker­ne er dem, der el­sker os mest’

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

IN­TER­VIEW

For nog­le er Roskil­de Festi­va­len et ge­de­mar­ked, som de un­ge fyl­debøt­ter ger­ne må be­hol­de for sig selv. For an­dre et sind­bil­le­de, en form for livs­part­ner. Roskil­de Festi­va­len, der for al­vor åb­ne­de i går, er uomt­vi­ste­ligt en af ver­dens stør­ste. I 2011 kå­re­de cnbc. com Roskil­de til ver­dens næstvig­tig­ste festi­val. I år kå­rer ro­ck. about. com den til ver­dens ot­ten­de vig­tig­ste. Så­dan kun­ne man bli­ve ved.

BT har mødt festi­va­lens to bos­ser, book­ing­chef An­ders Wa­hrén og kom­mu­ni­ka­tions­chef Chri­sti­na Bil­de.

Adel for­plig­ter, si­ger man. Lyt­ter I til den me­gen kri­tik, I mod­ta­ger?

» I no­gen ud­stræk­ning. Det er ik­ke al­tid, vi sy­nes, det er be­ret­ti­get. Men det er vig­tigt for os at vi­se vo­res respekt for kri­tik­ken – for den kom­mer jo af kær­lig­hed. Kri­ti­ker­ne er jo og­så dem, der el­sker os mest. Nog­le sid­der fast i, hvor­dan det var en­gang, sy­nes jeg. El­ler har tårn­hø­je for­vent­nin­ger. Vi ser alt­så di­a­lo­gen. Når folk kri­ti­se­rer på vo­res Fa­ce­book, ser vi og­så an­dre, der sva­rer igen , « si­ger An­ders Wa­hrén.

I kri­ti­se­res hvert år for at gi­ve for lidt plads til den hår­de ro­ck. Det ser hel­ler ik­ke vildt ud i årets pro­gram.

» Vi har Ensla­ved, Ma­sto­don, Lamb of God. Jeg sy­nes ik­ke, det er fra ro­ck­mu­sik­ken, der kom­mer de helt store nye nav­ne, der kun­ne sam­men­lig­nes med f. eks. Ni­cky Mi­naj el­ler Phar­rel Wil­li­ams. Der er en stor un­der­skov af fe­de, hår­de ro­ck­nav­ne. Men jeg ser ik­ke det store nye navn i den gen­re, « si­ger An­ders Wa­hrén.

I har få­et en ny kon­kur­rent, kun en uge før Roskil­de Festi­val. Fø­ler I jer pres­set af Tin­der­box? ser­ne sti­ger ( Roskil­de Festi­vals mu­sik­bud­get er øget ca. 60 pct. over de se­ne­ste fem år, red.) Det ser vi jo bl. a. på FKP Scor­pios ind­march ( dem med Tin­der­box og Nort­hSi­de, red.) i Dan­mark, « si­ger Wa­hrén.

McCart­ney, Springs­te­en og Rol­ling Sto­nes. Hvor­dan vil I top­pe dem?

» Der bli­ver ved med at kom­me gam­le le­gen­der til. Det er ik­ke en lov, at vi skal ha­ve den ty­pe le­gen­der på pro­gram­met. Vi må se, hvad vi kan fi nde på. For os er det sta­dig hel­he­den, der gæl­der, og om det pas­ser ind i pro­gram­met. Det rig­ti­ge pro­gram. De rig­ti­ge le­gen­der. De har to funk­tio­ner. Dels kan de væ­re med til at lok­ke folk til, der ik­ke har væ­ret her tid­li­ge­re. Paul McCart­ney sælger man­ge bil­let­ter til førs­te­gangs­gæ­ster, og han gi­ver no­get ek­stra vær­di til dem, der al­li­ge­vel vil­le kø­be bil- let­ten, og som nu får en fæl­les­sang med leg­en­den, « si­ger An­ders Wa­hrén.

De se­ne­ste år har der væ­ret fo­kus på res­sour­ce­spild, når tu­sin­der af tel­te m. m. bli­ver eft er­ladt eft er festi­va­len. Hvad gør I?

» Det er et pro­blem, vi de­ler med cam­ping­festi­va­ler ver­den over. Vi ar­bej­der til sta­dig­hed for at fi nde ud af en løs­ning. Der er en ’ brug- ogs­mid- væk- kul­tur’ om­kring os. Vi har et sam­ar­bej­de med Val­lekil­de Højsko­le, Cle­an Out Loud. Der er plads til 4.500 eft er­sko­le­el­ver, der for­plig­ter sig til at ryd­de op. Vi har gjort en del ud af at ana­ly­se­re: Hvad er det, der gør, at de ryd­der op eft er sig. For at bru­ge det fremad­ret­tet. Det kom­mer ik­ke til at æn­dre sig fra den ene dag til den an­den. Sid­ste år brug­te de mad­va­rer, der ik­ke blev solgt, til 65.000 må­l­ti­der til hjem­lø­se, « si­ger Chri­sti­na Bil­de.

Kom­mu­ni­ka­tions­chef Chri­sti­na Bil­de og book­ing­chef An­ders Wa­hrén. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.