Ren

BT - - KULTUR -

Kon­kur­ren­cen er en fast tra­di­tion, som han har del­ta­get i si­den 2008. Det er og­så an­det år i træk, at den 24- åri­ge kø­ben­hav­ner nå­e­de op for­an Oran­ge Sce­ne som den før­ste.

» Ge­ne­relt er det ba­re en stor cam­ping­plads med fest og lø­jer, men nu kom­mer alt det, der mang­le­de: Mu­sik­ken og mu­lig­he­der­ne, « for­tæl­ler Alex Ryt­ter, ali­as Spi­der­man, der som den før­ste nå­e­de op for­an Oran­ge Sce­ne, da Roskil­de Festi­val i går slog dø­re­ne op ind til festi­val­plad­sen. Fo­to:

Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.