Far­ve­rig avis- mand

BT - - NAVNE - Las­se Fri­is lafr@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går

Nem

Svær

Dit t svar

70 ÅR I DAG

En af dansk er­hvervs­livs mest far­ve­ri­ge per­son­lig­he­der fyl­der i dag 70 år. Karsten Ree har kun gå­et syv år i skole, blev mil­li­ar­dær, gik kon­kurs med stri­ber af sel­ska­ber og er net­op ble­vet gift med den 24 år yn­gre Jan­ni Chri­sten­sen – og­så kendt som Od­dset- Jan­ni, som han fri­e­de til i et tv- pro­gram.

Karsten Ree blev født i Sø­borg i 1945. Hans far var cy­kel­ryt­ter og vandt blandt an­det dan­marks­mester­ska­bet i sprint. Nog­le af præ­mi­er­ne solg­te fa­de­ren, så fa­mi­li­en kun­ne få smør på brø­d­et.

Fra dag­li­ge hånd­mad­der til chef

Eft er de den­gang ob­liga­to­ri­ske syv år i sko­len kom Karsten Ree ind i va­ske­ri­et Sort­tvit, som fa­de­ren var di­rek­tør for, eft er at han hav­de ar­vet det fra far­fa­ren. Det var et na­tur­ligt skridt for Karsten Ree at for­la­de sko­len tid­ligt, for han var kendt for at væ­re en rod . An­gi­ve­ligt fi k han hver dag val­get mel­lem en eft er­sid­ning el­ler et par på ho­ve­d­et. Han valg­te mest det sid­ste.

I 1966 var det Karsten Re­es tur til at stå i spid­sen for virk­som­he­den, men han så in­gen frem­tids­mu­lig­he­der og solg­te den hur­tigt. Han brug­te pen­ge­ne til at kø­be et styk­ke jord ved Gladsaxe, byg­ge­de ejen­dom­me og stod ti år eft er med store le­je­ind­tæg­ter.

Mil­li­ar­dær på Den Blå Avis

Her­eft er ka­ste­de han sig over sit alt­over­skyg­gen­de livs­værk, Den Blå Avis. Det blev en kæm­pe suc­ces, Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. og i 2008 var Ree mil­li­ar­dær, da han solg­te avi­sen til ame­ri­kan­ske Ebay for 2,1 mia. kr.

Pen­ge­ne skul­le ud at ar­bej­de, og Ree ka­ste­de sig ud i et hav af me­get for­skel­li­ge in­ve­ste­rin­ger. Han køb­te i 2009 ma­jo­ri­te­ten i it- virk­som­he­den Zep­to, der kort eft er gik kon­kurs. Han skød 500 mio. kr. ind i Ama­ger­ban­ken, og yder­li­ge­re 300 mio. kr. året eft er, men det he­le var væk, da ban­ken buk­ke­de un­der i 2011. Så skød han 100 mio. kr. ind lav­pris­sel­ska­bet Cim­ber Ster­ling, som og­så gik kon­kurs. Den sam­me skæb­ne ram­te sel­ska­bet Pro­ark Golf Plus, som eje­de gol­fb aner i Dan­mark, og som gik ned i 2012.

Men Karsten Ree har og­så an­dre suc­ce­ser end Den Blå Avis bag sig. I 2012 køb­te han for 430 mio. kr. ak­tier i det fi nske mo­bil­sel­skab Nokia. Si­den køb­te Mi­cro­soft mo­bil­de­len af Nokia, og Ree hav­de 15 må­ne­der eft er den­ne in­ve­ste­ring tjent en halv mia. kr. på de fi nske ak­tier.

Mod al­le odds

I 2014 var han med i re­a­li­typro­gram­met ’ Jan­ni og Karsten – kær­lig­hed mod al­le odds’ på Ka­nal 5. Pro­gram­met hand­ler om hans og kæ­re­sten Jan­ni Chri­sten­sens for­hold, og det var i det pro­gram, at han fri­e­de til Jan­ni Chri­sten­sen.

De to blev gift i for­å­ret. Det er et æg­te­skab, hvor Ree – iføl­ge BT – har få­et skre­vet en sær­lig æg­te­pagt, der sik­rer par­ter­ne ’ fuld­stæn­digt sæ­re­je’. Det be­ty­der, at Jan­ni Chri­sten­sen ik­ke får del i Karsten Re­es for­mue.

Det gør hans fi re voks­ne børn til gen­gæld, eft er at de i 2014 fi k en an­del i et af de hol­dings­el­ska­ber, hvor hans for­mue er pla­ce­ret.

Rig­man­den Karsten Ree har i sin kar­ri­e­re op­le­vet en del store øko­no­mi­ske tab, men sal­get af Den Blå Avis over­skyg­ger dog alt an­det som hans ab­so­lut stør­ste suc­ces. Ar­kiv­fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.