Sy­ge­lig be­sæt­tel­se

BT - - TV -

THRILLER

Sey­mour ” Sy” Par­rish er en af til­væ­rel­sens ano­ny­me ek­si­sten­ser – en stille, ro­lig og per­tent­lig mand, der le­ver en stille, ro­lig og per­tent­lig til­væ­rel­se. Sy er fl ink og elsk­vær­dig, men gør in­tet stort væ­sen af sig, han fal­der nær­mest i med ta­pe­tet. Sy er an­sat i lav­prisva­re­hu­set SavMart – i fo­tokio­sken, hvor folk ind­le­ve­rer de­res pri­va­te fi lm­rul­ler og får dem frem­kaldt i lø­bet af en ti­me. Han er me­get om­hyg­ge­lig med sit ar­bej­de og sør­ger for, at frem­kal­de­ma­ski­nen al­tid fungerer op­ti­malt, og han tjek­ker hvert en­kelt fo­to for at sik­re sig, at kun­den al­tid får den hø­je­ste kva­li­tet. Sy er imid­ler­tid og­så en dybt en­som mand. Han har hver­ken ko­ne og børn el­ler an­den fa­mi­lie, og der­for har han ud­vik­let en skyg­ge­si­de: Han er to­talt op­slugt af fa­mi­li­en Yor­kin – Ni­na, Will og de­res søn, Ja­ke, på ni. For Sy er de ide­a­let af en ker­ne­fa­mi­lie, som han i sin en­som-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 22.40 Ro­bin Wil­li­ams som den sæ­re Sey­mor ” Sy” Par­rish, der føl­ger fa­mi­li­en Yor­kin lidt for tæt!

hed kan drøm­me sig ind i. Sy har fulgt dem gen­nem ni år, og ik­ke ale­ne har han stu­de­ret al­le de fa­mi­lie­bil­le­der, de har og­så få­et frem­kaldt hos ham, han har sør­get for ko­pi­er til sig selv … og ta­pet­se­ret væg­gen der­hjem­me med dem! Li­ge så glad Sy er for sin ide­el­le drøm­me­fa­mi­lie, li­ge så fortviv­let bli­ver han, hvis no­get går galt, og drøm­men kra­ke­le­rer. Så fø­ler Sy sig tvun­get til at gri­be ind for at ret­te op på uri­me­lig­he­der­ne! ( TV 2)

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.