PIL­GRIM­ME TRAM­PET NÆR VED MEK­KA

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 25 år si­den 1990:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Det er ik­ke i dag, at du skal træff e store el­ler vig­ti­ge be­slut­nin­ger, som har med di­ne pen­ge­sa­ger at gø­re. Der lig­ger be­græns­nin­ger i luft en. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er en god idé, at du bru­ger den go­de med­vind, som du har for ti­den, og be­ri­ger dit liv på al­le tæn­ke­li­ge må­der. Dit for­hold til mænd er anspændt. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du er al­tid god til at se en sag fra fl ere for­skel­li­ge si­der. I dag gæl­der det om at se en sag fra din egen vin­kel og kun det! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er spæn­den­de, ro­man­ti­ske to­ner i luft en, og du skal en­de­lig ik­ke væ­re til­ba­ge­hol­den­de med hen­syn til at væ­re den, som ta­ger det før­ste skridt. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er ro­man­tik i luft en. Dog skal du væ­re var­som med, at du ik­ke spre­der di­ne ener­gi­er men er fo­ku­se­ret på din part­ner og hans/ hen­des be­hov. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er i dit prak­ti­ske hjør­ne, hvor du kan ska­be nog­le fa­bel­ag­ti­ge go­de resultater. Du får et spæn­den­de til­bud, som du be­der om tid til at tæn­ke over. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Rej­ser og ud­land er ak­tu­elt. Især til lan­de hvor der er mas­ser af vand. Vand er sam­ti­dig no­get, som kan gi­ve pro­ble­mer i dit hjem. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du er i det hjør­ne, hvor du får man­ge spæn­den­de ide­er. Der­for gæl­der det om at be­va­re gejsten og sæt­te nog­le af dem i gang. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***

100). ( Svær 66). ( Mid­del 34). ( Nem

Fle­re end 1.400 pil­grim­me bli­ver tram­pet ihjel un­der hadj uden for den hel­li­ge by Mek­ka i Sau­di- Ara­bi­en, da der ud­bry­der pa­nik i en over­fyldt gangtun­nel.

Da ven­ti­la­tions­sy­ste­met i en tun­nel sæt­ter ud, går der pa­nik i mæng­den. Så er ka­ta­stro­fen un­der ud­vik­ling. Ar­kiv­fo­to fra 2011: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.