DEN MAGI­SKE PEN­GE- GRÆN­SE

Vin­der Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is da­gens kamp ved Wim­b­ledon mod De­nisa Al­ler­tova, vil hun ha­ve tjent 20 mio. dol­lar i præ­mie­pen­ge på 10 år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AN­DEN RUN­DE Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

Vi skru­er ti­den 10 år tilbage.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tab­te 18. ju­ni 2005 sin de­but på WTA Tou­ren i den ame­ri­kan­ske by Cin­cin­na­ti til schweize­ren Pat­ty Sch­ny­der. For præ­sta­tio­nen ind­kas­se­re­de den den­gang blot 15- åri­ge dan­sker 1.260 dol­lar.

Si­den har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i den grad le­ve­ret va­ren:

Et hav af tur­ne­rings­sej­re brag­te hen­de i 67 uger fra slut­nin­gen af 2010 til be­gyn­del­sen af 2012 op som et­ter på ver­dens­rang­li­sten, hvor hun i øje­blik­ket er num­mer fem.

Øko­no­misk har til­væ­rel­sen som pro­fes­sio­nel ten­nis­spil­ler og­så væ­ret giv­tigt for hen­de. Vin­der hun da­gens an­den­run­de- kamp i Wim­b­ledons da­mesing­le- ræk­ke mod den uru­ti­ne­re­de tjek­ke De­nisa Al­ler­tova, ind­kas­se­rer hun 47.000 en­gel­ske pund, hvor­ef­ter hun sam­men­lagt vil ha­ve tjent 20 mio. dol­lar i kar­ri­e­ren. I alt: 133.352.000 dan­ske kro­ner.

Blandt de ak­ti­ve spil­le­re på WTA Tou­ren har kun sø­stre­ne Se­re­na og Ve­nus Wil­li­ams samt Ma­ria Sha­ra­pova og Vi­cto­ria Aza­renka tjent me­re.

» Det er da me­get sjovt, at jeg har kla­ret mig så godt. Men jeg går alt­så ik­ke så me­get op i pen­ge, re­kor­der el­ler sta­ti­stik. For mig gæl­der det me­re glæden ved at spil­le ten­nis, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

PRÆ­MIE­PEN­GE

SÅ ME­GET HAR

ver­dens bed­ste kvin­de­li­ge ten­nis­spil­le­re tjent i præ­mie­pen­ge i kar­ri­e­ren

SE­RE­NA WIL­LI­AMS, USA

69.676.428 dol­lar

MA­RIA SHA­RA­POVA, RUSLAND

35.071.334 dol­lar

VE­NUS WIL­LI­AMS, USA

30.781.158 dol­lar

VI­CTO­RIA AZA­RENKA, HVI­DERUSLAND

24.737.209 dol­lar

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI, DAN­MARK

19.955.173 dol­lar

PE­TRA KVI­TOVA, TJEK­KI­ET

18.523.316 dol­lar

ANA IVA­NOVIC, SER­BI­EN

13.976.882 dol­lar med et smil ef­ter gårs­da­gens ti­melan­ge træ­nings­pas på Wim­b­ledo­nan­læg­get.

» Jeg sy­nes, jeg ram­te bol­de­ne fint, og hel­dig­vis mær­ker jeg fort­sat in­tet til den rygska­de, der pla­ge­de mig ef­ter sid­ste uges tur­ne­ring i East­bour­ne, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der har ga­me­pla­nen til kam­pen klar.

Tjek­kisk for­ban­del­se?

» Jeg ken­der in­tet til Al­ler­tova. Men jeg skal hur­ti­ge­re ud af start­hul­ler­ne end til­fæl­det var i min kamp i før­ste run­de ( mod Zheng Saisai, red.). Her var jeg alt for anspændt, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der ik­ke øn­ske­de at kom­men­te­re på, at hun tid­li­ge­re år i Wim­b­ledon på det nær­me­ste har væ­ret ramt af en tjek­kisk for­ban­del­se ved bå­de at væ­re ble­vet slå­et ud af Pe­tra Kvi­tova ( 2010), Pe­tra Cet­ko­vska ( 2013) og Bar­bo­ra Strycova ( 2014).

» Det er over­ho­ve­det ik­ke en tan­ke, der har strej­fet mig, « sag­de Woz­ni­a­cki.

22- åri­ge De­nisa Al­ler­tova læg­ger ik­ke skjul på, at hun ser frem til da­gens kamp mod dan­ske­ren.

» Woz­ni­a­cki er er en stor spil­ler. Fle­re gan­ge har jeg set hen­de på tv, og jeg har stor respekt for de resultater, hun har præ­ste­ret, « si­ger De­nisa Al­ler­tova.

Hun be­teg­ner kam­pen mod Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som den stør­ste og mest be­ty­den­de, hun hidtil har spil­let.

» Det bli­ver svært. Skal jeg vin­de, skal jeg fo­ku­se­re 100 pro­cent på mit eget spil. Pla­nen er, at jeg får mi­ne

TORS­DAG 2. JULI 2015 to bed­ste slag, serv og for­hånd, til at fun­ge­re. Jeg ved dog godt, at det ik­ke er mig, men Woz­ni­a­cki, der er fa­vo­rit, « si­ger De­nisa Al­ler­tova.

Tjek­ken lig­ger nr. 83 på ver­dens­rang­li­sten, og hun spil­ler sin blot tred­je Grand Slam- tur­ne­ring. De to gan­ge tid­li­ge­re - Au­stra­li­an Open og French Open i år - var an­den run­de en­de­sta­tio­nen.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is kamp er pro­gram­sat til i dag kl. 12.30 på ba­ne 12 og vi­ses di­rek­te på TV3 Sport1.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kan med en sejr i da­gens an­den­run­de- kamp ved Wim­b­ledon run­de 20 mio. dol­lar i præ­mie­pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.