Gen­syns­glæ­den ’’

Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen er glad for at væ­re tilbage på græs­set i Wim­b­ledon med mak­ke­ren Jo­nat­han Mar­ray, selv­om dan­ske­ren sta­dig sat­ser på sin sing­le­kar­ri­e­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KIL­DEN TIL GODT HU­MØR Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen

Det var dej­ligt at væ­re tilbage. Wim­b­ledon er kil­den til godt hu­mør

Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen vend­te sam­men med sin en­gel­ske mak­ker Jo­nat­han Mar­ray tilbage til Wim­b­ledon med suc­ces.

Tre år ef­ter duo­ens sen­sa­tio­nel­le fi­na­le­sejr i her­redoub­le spil­le­de de sig i går vi­de­re til an­den run­de. Og det hav­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, 31, det na­tur­lig­vis fint med.

» Det var dej­ligt at væ­re tilbage. Wim­b­ledon er kil­den til godt hu­mør, « sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen ef­ter sej­ren på 6- 1, 6- 4, 4- 6, 7- 6 ( 7) over Fa­bri­ce Martin og Pu­rav Ra­ja.

» I to et halvt sæt spil­ler vi vir­ke­ligt godt. De ting, jeg har træ­net på det se­ne­ste styk­ke tid, fun­ge­re­de. Vi var stær­ke i egen serv og var he­le ti­den en trus­sel på re­tur­ne­rin­ger­ne, « sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og til­fø­je­de:

» Vi vid­ste godt, at der var mu­lig­he­der på Pu­rav Ra­jas ser­ver, og det var vi go­de til at ud­nyt­te. Jeg føl­te, at det var spil til et mål. Det blev næ­sten for godt. Vi fik en hur­tig fø­ring i tred­je sæt. Men så blev vi uskar­pe. Jo­nat­han har haft nog­le pro­ble­mer med en læg­mu­skel, mens jeg ik­ke har spil­let en doub­le på højt ni­veau i et år. Men selv­om det i fjer­de sæt spid­se­de til, fryg­te­de jeg al­drig, at vi vil­le ta­be. Fa­bri­ce Martin kram­pe­de og vil­le næp­pe kun­ne ha­ve gi­vet os kva­li­fi­ce­ret mod­stand i et fem­te og af­gø­ren­de sæt. «

Sat­ser sta­dig på sing­le

Ef­ter Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen i 2012 var Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen på et tids­punkt num­mer 17 på ver­dens­rang­li­sten i her­redoub­le. Si­den er han ras­let ned på en nu­væ­ren­de placering som num­mer 247.

» Jeg for­try­der ik­ke, at jeg nu sat­ser på sing­le, og sy­nes, at jeg har truf­fet det rig­ti­ge valg, « sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen.

End­nu er det ik­ke af­gjort, hvem den dansk/ en­gel­ske duo skal mø­de i an­den run­de, da kam­pen mel­lem de 16. se­e­de­de co­lom­bi­a­ne­re Ju­an Se­ba­sti­an Ca­bal/ Ro­bert Fa­rah og au­stralsk- bra­si­li­an­ske Chris Guc­cio­ne/ An­dre Sa end­nu ik­ke er spil­let.

» Men uan­set hvem det bli­ver, har vi en chan­ce. I her­redoub­le er kon­kur­ren­cen me­get jævn­byr­dig. Al­le kam­pe kan vin­des, og selv­om Jo­nat­han og jeg ik­ke har spil­let sam­men læn­ge, vil de fle­ste mod­stan­de­re ger­ne und­gå os, for­di de ved, at vi kan over­ra­ske, « sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, der dog ik­ke tør love ny fi­na­le- tri­umf.

» Det er slet ik­ke no­get, vi ta­ler om, « sag­de han.

Til­sy­ne­la­den­de tror Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen ik­ke på en ny tur­ne­rings­sejr. I hvert fald er han i næ­ste uge, hvor Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen af­slut­tes, til­meldt en ATP- Chal­len­ger i Chi­ca­go.

» Hvis jeg går vi­de­re i Wim­b­ledon, bli­ver jeg na­tur­lig­vis her. Jeg skal de næ­ste uger spil­le en ræk­ke tur­ne­rin­ger i USA. Må­let er, at jeg vin­der så man­ge kam­pe, at jeg i au­gust har ero­bret til­stræk­ke­lig man­ge po­int til at kom­me ind i US Opens kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring, « sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen.

I 2012 kun­ne Jo­nat­han Mar­ray ( tv.) og Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen ( th.) jub­le over den ul­ti­ma­ti­ve tri­umf, da par­ret vandt Wim­b­ledons her­redoub­le- fi­na­le. I går var de for før­ste gang tilbage på Wim­b­ledo­nan­læg­get som mak­ker­par og vandt de­res førster­un­de- kamp. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.