’ Vi er sår­ba­re’

Brønd­bys nye sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, er­ken­der be­hov for for­stærk­ning, men be­der om tå­l­mo­dig­hed hos fan­se­ne, før hol­det ta­ger hul på den nye sæ­son i aft en

BT - - ALKA SUPER LIGA - Fo­to: Bax Lind­hardt

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL. rek­tør, der nu har haft et par uger til at vur­de­re Brønd­by­t­rup­pen.

Og eft er hvad han har set, ud­de­les der ro­ser til træ­ner­tea­met an­ført af Tho­mas Frank.

» Min sub­jek­ti­ve hold­ning til det, der blev op­nå­et sid­ste sæ­son, var re­sul­ta­tet af et enormt stærkt træ­ner- ar­bej­de i klub­ben, « si­ger han om bron­ze­me­dal­jer­ne og fort­sæt­ter:

» Vi har et ungt og ta­lent­fuld hold, men vo­res tre mest ru­ti­ne­re­de spil­le­re, Jo­han El­man­der, Da­ni­el Ag­ger og Tho­mas Ka­h­len­berg, spil­le­de sam­ti­dig i blot ni kam­pe. Så set i det lys var det rig­tig stærkt gå­et. Der­for skal vi og­så stram­me os an for at præ­ste­re bed­re, med­min­dre vi kan for­stær­ke os mas­sivt. Li­ge nu går vi eft er at fi nde de spil­le­re, der kan løft e os. Yder­me­re er det et par dyg­ti­ge spil­le­re, der har for­ladt os. vi kan leve med at und­væ­re. Det skal for­stås på den må­de, at de an­gri­be­re, der kan det he­le, jo som oft est spil­ler i Bay­ern Mün­chen, « si­ger Tro­els Bech med hu­mor i stem­men.

’ An­svar­lig kva­li­tet’

For­stærk­nin­ger­ne skal dog nok kom­me, men un­der trans­fer- man­tra­et ’ an­svar­lig kva­li­tet’, op­for­drer Tro­els Bech klub­bens til­hæn­ge­re til at væ­re tå­l­mo­di­ge:

» Jeg ved godt, at tå­l­mo­dig ik­ke er det sjove­ste at skul­le væ­re, mens vi ven­ter på at spil­le. Men det er for be­græn­sen­de for os, hvis vi la­ver store fejl for tid­ligt. For så er der ble­vet brugt pen­ge, vi ik­ke kan bru­ge en gang til. Og det kan gå ud over de næ­ste vin­du­er, så vi er nødt til at ram­me rig­tigt i det­te vin­due. Vi skal sør­ge for, at det ik­ke bli­ver et kapløb mod ti­den at få trup­pen på plads. Men jeg er fortrøst­nings­fuld på vo­res veg­ne. «

48- åri­ge Tro­els Bech af­lø­ste for to uger si­den fy­re­de Per Rud som sport­s­di­rek­tør i Brøndby IF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.