Maki­enok på plads i Charlton

BT - - ALKA SUPER LIGA - GÅ­SE­HUD Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Han var ble­vet sat i for­bin­del­se med sin tid­li­ge­re klub Brøndby, men nu er Si­mon Maki­enok klar til at spil­le for Lon­don- klub­ben Charlton i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke, The Cham­pions­hip.

Og den tid­li­ge­re HB Kø­ge-, Brøndby- og Pa­ler­mo- spil­ler glæ­der sig helt vildt til at kom­me i gang med at spil­le på The Val­ley, som Char­lt­ons hjem­me­ba­ne hed­der.

» Jeg kan næ­sten ik­ke ven­te på at kom­me ind på den­ne ba­ne og spil­le, « si­ger Si­mon Maki­enok til Char­lt­ons hjem­mesi­de.

» Jeg så nog­le billeder af The Val­ley på in­ter­net­tet. Men jeg fi k gå­se­hud, da jeg kom her­til og så ba­nen med mi­ne eg­ne øj­ne, « si­ger den 201 cen­ti­me­ter hø­je an­gri­ber, som bli­ver den hø­je­ste spil­ler, der no­gen­sin­de er lø­bet på ba­nen for The Ad­di­cks, som Charlton At­hle­tic kal­des.

» Jeg har en fø­lel­se af, at det­te her er et rig­tigt dej­ligt sted. Jeg har al­tid drømt om at kom­me til Eng­land for at spil­le fod­bold. Og jeg tror på, at jeg vil pas­se rig­tigt godt til en­gelsk fod­bold, « si­ger Si­mon Maki­enok.

Skuff en­de op­hold i Ita­li­en

Det er an­det klubs­kift e på to år for Si­mon Maki­enok, der i be­gyn­del­sen af sid­ste sæ­son blev købt af Pa­ler­mo for en sum, der på­vir­ke­de Brønd­bys regn­skab i po­si­tiv ret­ning med 17 mio. kr. Her blev det dog kun til fi re kam­pe i den ita­li­en­ske Se­rie A.

» Da jeg hør­te, at Charlton var in­ter­es­se­ret i mig, var be­slut­nin­gen egent­lig ik­ke så svær. Eft er mit i år i Ita­li­en glæ­der jeg mig til at læ­re mi­ne nye hold­kam­me­ra­ter at ken­de. Jeg hå­ber, jeg kan sco­re nog­le mål, så jeg kan få hol­det til at kom­me hø­je­re op i ta­bel­len, « si­ger Si­mon Maki­enok.

Charlton blev i sid­ste sæ­son num­mer 12 ud af de 24 klub­ber i The Cham­pions­hip.

Kon­trak­ten mel­lem klub­ben og Si­mon Maki­enok er etårig med mu­lig­hed for for­læn­gel­se.

Si­mon Maki­enok bli­ver i Charlton klubkam­me­rat med den tid­li­ge­re FCK- an­gri­ber Igor Ve­to­ke­le. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.