Es­b­jerg fi k en Bil­le i gar­net

Ni­cki Bil­le var tæt på Brøndby, men end­te i Es­b­jerg. Iføl­ge Bil­le har kær­lig­he­den ba­re væ­ret dér mel­lem par­ter­ne

BT - - ALKA SUPER LIGA - SCOOP Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

TTOORRSSDDAAGG 2 2. J. U JLUI L2I0 210515

Eft er fl ere ugers spe­ku­la­tio­ner faldt Ni­cki Bil­les frem­tid i går på plads. Som BT tirs­dag kun­ne af­slø­re, hav­de Es­b­jerg et godt øje til den nu for­hen­væ­ren­de Evi­an- an­gri­ber, og i går blev par­ter­ne eni­ge om en tre­årig aft ale.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger be­ta­ler Es­b­jerg 2,5 mio. kr. for Bil­le. På pa­pi­ret lig­ner det no­get af en drøm­me­han­del for Es­b­jerg, der i sid­ste sæ­son hav­de store off en­si­ve ud­for­drin­ger, eft er top­sco­rer Martin Pu­sic blev solgt til FC Midtjylland i vin­ter­pau­sen.

Ni­els Erik Søn­der­gaard, med­lem af klub­bens sport­s­li­ge ud­valg, er­ken­der da og­så over for BT, at ve­stjy­der­ne har svært ved at få ar­me­ne ned.

» Det er en rig­tig god han­del for os. Det er der in­gen tvivl om. Det er en pro­fi l i dansk fod­bold, vi nu hen­ter til Es­b­jerg. Vi er me­get til­fred­se med, at vi i lø­bet af gan­ske få da­ge har kun­net over­be­vi­se bå­de Evi­an og Ni­cki om, at Es­b­jerg skul­le væ­re hans næ­ste klub. «

Ni­cki Bil­le ser og­så frem til at prø­ve sig af i det ve­stjy­ske.

» Jeg er ut­ro­lig glad og stolt over at kun­ne kom­me til en klub, som har vist, at den rig­tig ger­ne vil mig. Når jeg kig­ger på det her hold, er der rig­tig man­ge dyg­ti­ge spil­le­re, og der er en dyg­tig træ­ner, som ger­ne vil spil­le ag­gres­sivt og off en­sivt fod­bold, og det har be­ty­det me­get for mit valg. Der har ik­ke væ­ret no­gen tvivl fra Es­b­jergs si­de, og jeg har hel­ler ik­ke vist no­gen tvivl. Kær­lig­he­den har ba­re væ­ret der, « si­ger Bil­le til klub­bens hjem­mesi­de.

Tur­bu­lent kar­ri­ere­for­løb

Ni­cki Bil­le har haft et no­get tur­bu­lent kar­ri­ere­for­løb. 10 klub­ber har han op­t­rå­dt for i de se­ne­ste ni år., og tid­li­ge­re i år blev han idømt 60 da­ges be­tin­get fængsel for at bi­de en po­li­ti­be­tjent.

Ni­els Erik Søn­der­gaard for­tæl­ler, at man i Es­b­jerg er op­mærk­som på tid­li­ge­re ti­ders pro­ble­mer.

» Selv­føl­ge­lig har vi gjort os nog­le tan­ker om de ting, der har væ­ret frem­me i hans tid­li­ge­re klub­ber. Men i den snak, vi har haft med Ni­cki, vir­ker han som en fyr, der er mod­net me­get. Jeg ved selv­føl­ge­lig ik­ke, hvor­dan han har væ­ret tid­li­ge­re, men jeg sy­nes, han vir­ker som en me­get mo­den fyr – og fak­tisk en god fyr, som har tænkt over, hvad der er fo­re­gå­et tid­li­ge­re i hans kar­ri­e­re og nu er ble­vet op­mærk­som på, at det nu er fod­bol­den, han skal fo­ku­se­re på. «

Se­ne­st Ni­cki Bil­le spil­le­de i Su­per­liga­en var i 2010, da han tør­ne­de ud for FC Nordsjælland. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.