Han­nover be­kræft er Uff e Bech- aft ale

BT - - ALKA SUPER LIGA - UD­LAND­SE­VEN­TYR Ja­nus Mulvad jamu@ bt. dk Fo­to: Reu­ters

Uff e Bech har læn­ge væ­ret meldt tæt på et skift e til Han­nover 96 i Bun­des­liga­en, og nu be­kræft er klub­ben over for det lo­ka­le me­die Neue Pres­se, at klub­ben er ble­vet enig med FC Nordsjælland om pri­sen for den dan­ske U21lands­hold­spil­ler.

Iføl­ge Neue Pres­se over­be­vi- ste Uff e Bech med si­ne præ­sta­tio­ner ved det net­op af­slut­te­de U21- EM ty­sker­ne om sit værd. FC Nordsjælland står til at ind­kas­se­re 15 mio. kr. for sal­get af den off en­si­ve pro­fi l.

Får hjælp af Leon An­drea­sen

» Vi er ble­vet eni­ge med spil­le­ren om al­le de kon­trakt­li­ge punk­ter, « ly­der det fra Han­nover 96- præ­si­dent Martin Kind til neu­e­press. de, der skri­ver, at Han­nover for­søg­te at få FC Nordsjælland ned i pris, men at ty­sker­ne i sid­ste en­de ind­vil­ge­de i at be­ta­le den pris, dan­sker­ne for­lang­te.

Der­u­d­over for­tæl­ler Martin Kind, at klub­bens ru­ti­ne­re­de dan­sker Leon An­drea­sen skal hjæl­pe til med at ’ in­te­gre­re’ Uff e Bech i klub­ben og ge­ne­relt hjæl­pe ham med at fal­de til i det ty­ske.

Uff e Bech score­de Dan­marks ene­ste mål i 1- 4- ne­der­la­get til Sve­ri­ge ved det net­op af­slut­te­de U21- EM. Den 22- åri­ge kant­spil­ler har og­så al­le­re­de få­et de­but på Mor­ten Ol­sens A- lands­hold.

Uf­fe Bech i ak­tion mod Sve­ri­ge ved U21- EM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.