’’

BT - - ALKA SUPER LIGA - In­ge An­dré Ol­sen, Sta­bæks sport­s­di­rek­tør

Det er hå­bet, at han for­læn­ger med os. Men det er helt sik­kert, at han for­la­der Stabæk på et tids­punkt

» Vi får dis­se op­ring­nin­ger et par gan­ge om må­ne­den. Det over­ra­sker ik­ke, at klub­ber har ham øverst på de­res li­ster. Bob er en dyg­tig træ­ner, og vi le­ver fi nt med ryg­ter­ne, der fl ore­rer rundt om i fod­bold­ver­de­nen, « si­ger sport­s­di­rek­tør In­ge An­dré Ol­sen til nor­ske VG.

Bob Brad­leys kon­trakt ud­lø­ber til vin­ter, og der er så stor in­ter­es­se om­kring ham, at han blandt an­det er ble­vet sat i for­bin­del­se med job­bet som as­si­stent for Bren­dan Rod­gers i Liverpool, li­ge­som han tid­li­ge­re i år var et em­ne i AaB som afl øser for Kent Ni­el­sen. Sport­s­chef Al­lan Gaar­de hav­de ham an­gi­ve­ligt til sam­ta­le, uden at par­ter­ne dog kun­ne bli­ve eni­ge.

In­ge An­dré Ol­sen er­ken­der, at Bob Brad­ley kun er i klub­ben på lånt tid.

» Det er hå­bet, at han for­læn­ger med os. Men det er helt sik­kert, at han for­la­der Stabæk på et tids­punkt. Om det bli­ver til som­mer, eft er sæ­so­nen, i ja­nu­ar el­ler næ­ste som­mer får vi at se, « si­ger han til VG, før han kom­mer med en stikpil­le om, at FCM i hans op­tik er for lil­le en klub til Bob Brad­ley.

» Vi får sta­dig hyp­pi­ge hen­ven­del­ser, li­ge­som vi har gjort, si­den vi skrev un­der med Bob. Men det æn­dre­de sig, da det, jeg vil kal­de en se­ri­øs avis i Eng­land, skrev, at Liverpool hav­de ham på li­sten. Der kan vi ta­le om en klub, Bob kun­ne skift e til. «

Luk­ket­hed

Ud over Bob Brad­ley har den nu­væ­ren­de Ho­bro- træ­ner Jo­nas Dal i de se­ne­ste da­ge og­så bej­let til det le­di­ge træ­ner­sæ­de i FC Midtjylland. Mester­klub­ben har ind­til nu væ­ret fuld­stæn­dig luk­ket om, hvil­ken træ­ner­pro­fi l man sø­ger. I Brentford, hvor be­sty­rel­ses­for­man­den i FCM, Ras­mus An­ker­sen, er sport­s­di­rek­tør – og som midtjy­der­nes ho­ve­d­ak­tio­nær Mat­t­hew Ben­ham og­så ejer – var man tid­li­ge­re på som­me­ren li­ge­le­des på trænerjagt.

Her over­ra­ske­de man al­le, da man an­sat­te den re­la­tivt ukend­te Excelsior- træ­ner Ma­ri­nus Di­j­k­hu­izen. Så det er ik­ke utæn­ke­ligt, at FC Midtjylland gør no­get lig­nen­de.

BT har he­le da­gen i går for­søgt at få en kom­men­tar fra FC Midtjylland. Men hver­ken be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen el­ler sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in er vendt tilbage.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.