DET BLI­VER EN STJ

Cy­kel­fans kan se frem til en sjæl­dent set åben kamp i Tour- fel­tet om at kom­me til Pa­ris i den gu­le fø­rer­trø­je

BT - - ALKA SUPER LIGA - DE FI­RE STORE Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk ni­el@ sporten. dk

Mads Kind­berg Ni­el­sen Kam­pen om den den sam­le­de sejr i årets Tour de Fran­ce kan groft sagt ko­ges ned til et op­gør mel­lem de fi­re helt store klas­se­ments­stjer­ner - Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar), Al­ber­to Con­ta­dor ( Tin­koff- Saxo), Chris Froo­me ( Team Sky) og den re­ge­ren­de me­ster, ita­li­en­ske Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na).

Og der bli­ver uhørt hård kamp om at kø­re ind i Pa­ris iført den gu­le fø­rer­trø­je, me­ner cy­kel­eks­pert og tid­li­ge­re sport­s­chef på Team CSC, Alex Pe­der­sen.

» Jeg kan ik­ke hu­ske, at vi har haft så bredt et fa­vo­rit­felt før. Det bli­ver van­vit­tigt spæn­den­de, og man kan kun hå­be på, at de al­le sam­men kom­mer godt igen­nem den før­ste uge, så he­le flok­ken er med, når der rig­tigt skal kø­res cy­kel­løb, « si­ger Alex Pe­der­sen og hen­vi­ser til lø­bets fjer­de eta­pe, der by­der på bro­sten i Nord­frank­rig.

Næp­pe et ti­tel­for­svar

Vin­cen­zo Ni­ba­li vandt Tou­ren sid­ste år, men her slap han og­så for kon­kur­ren­ce fra Froo­me og Con­ta­dor, der beg­ge ud­gik ef­ter styrt, og Qu­in­ta­na var slet ik­ke til start i det fran­ske eta­pe­løb. Der­for er der - iføl­ge jour­na­list ved Cycling We­e­kly Gre­gor Brown - hel­ler ik­ke de store for­vent­nin­ger om et ti­tel­for­svar.

» Ud af de fi­re store Tour- fa­vo­rit­ter har jeg Ni­ba­li som den mindst sand­syn­li­ge vin­der. Asta­na har et rig­tig godt hold, men hans præ­sta­tion i Cri­te­ri­um du Daup­hiné over­be­vi­ste mig vir­ke­lig ik­ke, og jeg tror, han får svært ved at mod­be­vi­se det, som man­ge al­le­re­de tro­e­de sid­ste år – nem­lig at han ik­ke kan kon­kur­re­re med Froo­me, Con­ta­dor og Qu­in­ta­na, når det vir­ke­lig gæl­der, « si­ger Gre­gor Brown.

I mod­sæt­ning til si­ne tre kon­kur-

AL­BER­TO CON­TA­DOR LAND/ AL­DER: HOLD: STØR­STE SEJ­RE:

Spa­ni­en/ 32 år Tin­koff- Saxo

Tour de Fran­ce i 2007, 2009, Vu­el­ta a Es­paña i 2008, 2012, 2014, Giro d’Ita­lia 2008, 2015

VUR­DE­RING:

Con­ta­dor er en af mo­der­ne tids stør­ste eta­pe­løbs­ryt­te­re. For­mi­da­bel i bjer­ge­ne og i be­sid­del­se af en ek­stra­or­di­nært stærk psy­ke. Han er bå­de en an­gri­ber og kri­ger, som er svær at knæk­ke. Hans ud­for­dring i Tou­ren bli­ver den før­ste uge, hvor bro­ste­ne­ne kan kom­me til at gø­re rig­tig ondt. Der­u­d­over kom­mer han med fuld Giro i be­ne­ne. Der kan duk­ke en reg­ning op for den ener­gi, der blev lagt i det pro­jekt.

EPA

FO­TO: NAIRO QU­IN­TA­NA LAND/ AL­DER: HOLD: STØR­STE SEJ­RE:

Giro d’Ita­lia 2014, den prik­ke­de bjerg­trø­je i Tour de Fran­ce 2013

Med ba­re 13 en­kelt­start­ski­lo­me­ter i he­le Tou­ren får Qu­in­ta­na næp­pe en stør­re chan­ce for at vin­de det fran­ske eta­pe­løb. En ud­præ­get bjer­gryt­ter, som har vist, at han kan le­ve­re va­ren som kap­ta­jn i de store eta­pe­løb med en Giro- sejr i 2014 og en Tou­ran­den­plads i 2013. Han bli­ver - som Con­ta­dor - ud­for­dret på bro­ste­ne­ne i den før­ste uge. Han er man­ges fa­vo­rit på grund af ru­ten - det er dog værd at næv­ne, at han har tabt de di­rek­te mø­der med Con­ta­dor i lø­bet af sæ­so­nen.

AFP

VUR­DE­RING:

FO­TO:

Co­lom­bia/ 25 år Mo­vistar 2005: LAN­CE ARM­STRONG vin­der- for sy­ven­de og sid­ste gang. Team CSCs Ivan Bas­so bli­ver num­mer to for­an ty­ske Jan Ul­l­rich. Bå­de Ul­l­rich og Arm­strong får si­den­hen de­res resultater an­nul­le­ret pga. do­ping­mis­brug. 2006: Floyd Lan­dis kom­mer til Pa­ris med den gu­le trø­je, men bli­ver ef­ter­føl­gen­de fæl­det af en po­si­tiv do­ping­test. I ste­det vin­der OSCAR PE­REIRO SIO. Mi­cha­el Ras­mus­sen snup­per bjerg­trøj­en for an­det år i træk. 2007: Mi­cha­el Ras­mus­sen lig­ner læn­ge en sam­let vin­der – men ef­ter 16. eta­pe væl­ger Ra­bo­bank at træk­ke ham ud af lø­bet ef­ter mi­stan­ke om fusk de så­kald­te ’ whe­rea­bouts’. I ste­det sej­rer AL­BER­TO CON­TA­DOR. 2008: For før­ste gang lyk­kes det en ryt­ter fra Bjar­ne Ri­is’ cy­kel­hold, Team CSC- Saxo Bank, at nå til tops. Lidt over­ra­sken­de bli­ver det span­ske CAR­LOS SA­STRE, der ta­ger sej­ren - med min­dre end et mi­nut ned til au­stral­ske Ca­del Evans.

TORS­DAG 2. JULI 2015 2009: AL­BER­TO CON­TA­DOR ta­ger sin an­de et løb, der først og frem­mest hu­skes for strongs co­me­ba­ck. Ame­ri­ka­ne­ren er do det er hold­kam­me­rat Con­ta­dor, der skal k 2010: Al­ber­to Con­ta­dor vin­der igen, men be­slut­ter CAS at an­nul­le­re spa­ni­e­rens sej der­vejs har ind­le­ve­ret en po­si­tiv do­pingp går i ste­det til AN­DY SCHLECK fra dan­ske Bank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.