’’

BT - - ALKA SUPER LIGA - Alex Pe­der­sen

Jeg kan ik­ke hu­ske, at vi har haft så bredt et fa­vo­rit­felt før

ren­ter mø­der Al­ber­to Con­ta­dor op med et langt og ud­mar­ven­de Giro d’Ita­lia i be­ne­ne. Et løb, han vandt - men som og­så af­slø­re­de svag­heds­tegn hos spa­ni­e­ren i den sid­ste uge. Con­ta­dor får det iføl­ge cy­kel­eks­pert og in­de­ha­ver af cy­kel­si­den vel­or­o­pa. dk, Kim Ples­ner, svært.

» Der har væ­ret spe­ku­le­ret i, at det var af tak­ti­ske år­sa­ger, han gik i stå på Col­le del­le Fi­ne­stre på næst­sid­ste eta­pe i Giro­en, men det vil­le for mig at se væ­re dumt at gø­re på al­ler­sid­ste stig­ning ud af 20- 25 styk­ker. Det skal ik­ke skri­ges op til det helt vil­de, men han kom­mer ind til Tour de Fran­ce i mi­nus i for­hold til de an­dre, « ly­der det fra Kim Ples­ner.

Den co­lom­bi­an­ske sput­nik Nairo Qu­in­ta­na kom­mer i mod­sæt­ning til Con­ta­dor til Frankrig med helt fri­ske ben. Han har holdt sig fra eu­ro­pæ­isk as­falt de se­ne­ste må­ne­der og mø­der ud­hvilet op til Tou­ren. og det kan bli­ve af­gø­ren­de, vur­de­rer Alex Pe­der­sen.

» Jeg har nok Qu­in­ta­na som den stør­ste fa­vo­rit til at vin­de Tour de Fran­ce. Han og Froo­me kom­mer sand­syn­lig­vis til at kæm­pe om sej­ren i bjer­ge­ne. Vi har ik­ke set me­get til ham på det se­ne­ste, men han vandt Tir­reno- Adri­a­ti­co og har ge­ne­relt kørt stærkt, « si­ger Alex Pe­der­sen.

Men Qu­in­ta­na skal for­ven­te hid­sig mod­stand fra især Chris Froo­me. Ke­nya- man­den, der Tour- tri­um­fe­re­de i 2013, vi­ste skræm­men­de form i Cri­te­ri­um du Daup­hiné, og det var ik­ke en­gang hans top­ni­veau, po­in­te­r­er Gre­gor Brown.

» Froo­mes form er spek­tak­tu­lær. Han vandt to etaper i Daup­hiné, der slut­te­de opad, og han har ef­ter­føl­gen­de sagt, at han sta­dig mang­ler at ju­ste­re lidt små­ting i for­hold til Tour de Fran­ce. Hans chan­cer for at vin­de Tou­ren er vir­ke­lig go­de. «

Der er start­skud til Tou­ren Utrecht på lør­dag.

i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.