JERNEKRIG

BT - - ALKA SUPER LIGA - Las­se Vø­ge

en Tour- sejr i r Lan­ce Ar­mog låst af, at kø­res for. to år se­ne­re jr, da han un­prø­ve. Sej­ren e Team Saxo

TORS­DAG 2. JULI 2015 2011: CA­DEL EVANS bli­ver den før­ste au­stra­li­er no­gen­sin­de, der tri­um­fe­rer i Tour de Fran­ce. Han vin­der for­an Schleck- brød­re­ne, der nu er skift et til det luxem­bourg­ske Le­o­pard Trek- hold. 2012: Stor tri­umf for Team Sky, der ta­ger sig af de to øver­ste po­di­e­plad­ser. BRAD­LEY WIG­GINS vin­der lø­bet, men det er løjt­nant Chris Froo­me, der med sin im­po­ne­ren­de sty rke i bjer­ge­ne sæt­ter det stør­ste af­tryk på lø­bet.

CHRIS FROO­ME LAND/ AL­DER: HOLD: STØR­STE SEJ­RE:

2013

FO­TO:

Stor­bri­tan­ni­en/ 30 år Team Sky

Tour de Fran­ce

VUR­DE­RING:

Chris Froo­me har haft en bed­re op­takt til årets løb end sid­ste år, hvor han end­te med at ud­gå eft er sty rt. Han har dog ik­ke væ­ret helt så do­mi­ne­ren­de, som han var i 2013- sæ­o­nen, hvor han vandt alt, hvad han rør­te ved. Bro­ste­ne­ne i lø­bets før­ste uge bli­ver et ma­re­ridt for Froo­me, der mildt sagt ik­ke er en stor tek­ni­ker, men han har et for­mi­da­belt hold om­kring sig bå­de her, på hold­kørs­len og i bjer­ge­ne. Hans formop­byg­ning går på at top­pe i tred­je uge.

Nils Meilvang

VIN­CEN­ZO NI­BA­LI LAND/ AL­DER: HOLD: STØR­STE SEJ­RE:

FO­TO:

Ita­li­en/ 30 år Asta­na

Tour de Fran­ce 2014, Giro d’Ita­lia 2013

Den for­sva­ren­de vin­der af Tour de Fran­ce vil for al­tid skul­le kæm­pe med hi­sto­ri­en om, at han må­ske kun vandt 2014- ud­ga­ven af Tou­ren, for­di Con­ta­dor og Froo­me sty rte­de og ud­gik. Det kan han æn­dre på ved at vin­de igen. Har ik­ke haft en su­per­pran­gen­de sæ­son, men det skal man ik­ke nød­ven­dig­vis læg­ge det store i. Han skal nok væ­re klar, og han kan ud­nyt­te den før­ste uges bro­sten til sin for­del, hvil­ket vi så, han gjor­de i 2014- ud­ga­ven.

Nils Meilvang

VUR­DE­RING:

2013: CHRIS FROO­ME går fra løjt­nant til kap­ta­jn . Han vin­der med over fi re mi­nut­ter ned til co­lom­bi­an­ske Nairo Qu­in­ta­na. Al­ber­to Con­ta­dor er ik­ke i nær­he­den af at kun­ne true Froo­me. 2014: Bå­de Froo­me og Con­ta­dor ud­går tid­ligt eft er sty rt – og Nairo Qu­in­ta­na stil­ler slet ik­ke op - og der­med får ita­li­en­ske VIN­CEN­ZO NI­BA­LI ( fo­to th.) nær­mest sej­ren foræ­ret på et sølv­fad for­an fransk­mæn­de­ne Je­an- Chri­stop­he Pe­raud og Thi­baut Pi­not .

Vin­cen­zo Ni­ba­li med hån­den på hjer­tet ef­ter Tour­sej­ren i 2014, flan­ke­ret af Je­an- Chri­stop­he Pe­raud ( tv.) og Thi­baut Pi­not. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.