’ Ri­is fortje­ner at bli­ve glemt’

Oleg Tin­kov sy­nes ik­ke, der er no­get nyt om hans tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør i An­ti Do­ping Dan­marks rap­port

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk Fo­to: Nils Meilvang.

IN­TET NYT

Bjar­ne Ri­is fortje­ner at bli­ve glemt. Der­for vil Oleg Tin­kov ik­ke for­hol­de sig til An­ti Do­ping Dan­marks rap­port og den rolle, som Ri­is spil­ler i den.

« Det for­tæl­ler den rus­si­ske rig­mand og cy­kel­hold­se­jer i et læn­ge­re blo­gind­læg på cycling­news. com.

» For at væ­re helt ær­lig vil jeg slet ik­ke ta­le om Bjar­ne. For mig er der ik­ke no­get nyt. Hvad er det nye? Vi ved al­le sam­men, at i den pe­ri­o­de var der en mas­se folk, som dope­de sig, og jeg for­står ik­ke, hvor­for det dan­ske for­bund går så langt tilbage. Jeg kan ik­ke se no­get nyt el­ler no­gen fremad­ret­te­de ide­er. «

» Jeg sy­nes, at vi skal la­de Bjar­ne væ­re og la­de ham ny­de sin sta­tus som pen­sio­nist i Lu­ga­no sam­men

Mmed sin fa­mi­lie. Jeg sy­nes, han fortje­ner, at vi glem­mer ham, « si­ger Tin­kov, som alt­så ik­ke vil ro­de op i for­ti­den, men hel­ler ik­ke me­ner, at der er no­gen grund til at min­des Ri­is.

TORS­DAG 2. JULI 2015 ba­ne, men det er over­ord­net set godt for sporten på den lange ba­ne. El­lers må vi fort­sæt­te kam­pen. Jeg hå­ber vir­ke­lig, at ASO ( Tour- ar­ran­gør, red.) for­står det, « ly­der trus­len fra Tin­kov, der i øv­rigt og­så når at for­hol­de sig til sit for­hold til Pe­ter Sa­gan.

For­hold på fryse­punk­tet

Tin­kov har i fle­re om­gan­ge be­skyldt sin slo­vaki­ske stjer­ne­ryt­ter for ik­ke at ha­ve le­ve­ret va­ren si­den skif­tet, og for­hol­det mel­lem dem skul­le væ­re på fryse­punk­tet. Det de­men­te­rer rus­se­ren ik­ke, og han åb­ner for, at Sa­gan kan for­la­de hol­det i uti­de.

» Vi til­brag­te no­get tid sam­men ved Schweiz Rundt og tal­te sam­men. Det er ble­vet sagt, at han ik­ke er til­freds og mu­lig­vis vil for­la­de hol­det, før hans kon­trakt ud­lø­ber. Sand­he­den er, at vi beg­ge har en kon­trakt, som vi skal respek­te­re, men alt er mu­ligt. Vi får at se, hvad der sker ef­ter Tour de Fran­ce. «

Oleg Tin­kov ( th.) op­for­drer folk til at glem­me alt om Bjar­ne Ri­is ( tv.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.