’ Døm ik­ke Bjar­ne Ri­is ude’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VEN OG STØT­TE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Man skal pas­se me­get på med at døm­me Bjar­ne Ri­is fær­dig i cy­kel­spor­ten trods skarp kri­tik af den tid­li­ge­re cy­kel­stjer­ne i den net­op of­fent­lig­gjor­te dansk do­pin­grap­port.

Så­dan ly­der det fra Bjar­ne Ri­is’ ven, sponsor og tro støt­te gen­nem man­ge år, Lars Sei­er Chri­sten­sen, der er me­de­jer af in­ve­ste­rings­ban­ken Saxo Bank.

Lars Sei­er Chri­sten­sen har ind­til nu el­lers ik­ke øn­sket at kom­men­te­re rap­por­tens op­lys­nin­ger om Bjar­ne Ri­is’ rolle i bru­gen af do­ping på det dan­ske cy­kel­hold CSC, og det er da sta­dig hel­ler ik­ke man­ge tan­ker, bank­bos­sen øn­sker at de­le med of­fent­lig­he­den, la­der han for­stå.

I ly­set af den nye dan­ske do­pin­grap­port, hvor­dan ser du så på Bjar­ne Ri­is’ frem­tid i cy­kel­spor­ten?

» Jeg sy­nes egent­lig ik­ke, at det er op til mig at kom­men­te­re den do­pin­grap­port. Det har Bjar­ne selv gjort, og det lig­ger før vo­res tid ( som sponsor, red.), og det har jeg egent­lig ik­ke no­gen kom­men­tar til. Det var i vidt om­fang gam­le hi­sto­ri­er, der var i rap­por­ten, og jeg kan ik­ke blan­de mig i, hvad der ske­te i slut­nin­gen af 90er­ne el­ler i 2004. «

Skal væ­re forsigtig

Der er el­lers man­ge, som har dømt Bjar­ne Ri­is fær­dig i cy­kel­spor­ten?

» Har de ik­ke sagt det nog­le gan­ge før?

en er du enig i det? » Jeg tror, at man skal væ­re rig­tig forsigtig med at døm­me Bjar­ne Ri­is ude. Det har han be­vist nog­le gan­ge. El­lers har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til det. «

Det har væ­ret nævnt, at der kun­ne væ­re en mu­lig­hed for Saxo Bank og Bjar­ne Ri­is i at gå ind i det dan­ske Team Cult. Er det no­get, I kun­ne tæn­ke jer at gå sam­men om?

» Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. «

Lars Sei­er Chri­sten­sen ma­ner til for­sig­tig­hed, hvis man tror, at Bjar­ne Ri­is er fær­dig i cy­kel­spor­ten.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.