’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Oleg Tin­kov

I sam­me blog- ind­læg gør den kon­tro­ver­si­el­le rus­si­ske hol­de­jer sig nog­le over­vej­el­ser om frem­ti­den. Han er klar til at fort­sæt­te par­lø­bet med Saxo Bank, men det vil ik­ke ge­ne­re ham, hvis Lars Sei­er Chri­sten- sen sprin­ger fra ef­ter den­ne sæ­son.

» Som sæd­van­lig skal vi mø­des med Saxo Bank un­der Tour de Fran­ce og be­slut­te, hvad vi gør i 2016. Hvis de fort­sæt­ter som se­kun­dær sponsor, vil det væ­re fint, men hvis de stop­per, vil det og­så væ­re fint. Så kan vi få et stort, flot Tin­kof­flogo på bry­stet, « fun­de­rer rus­se­ren.

Over­ve­jer Tour- boy­kot

Han over­ve­jer i øv­rigt at boy­kot­te næ­ste års Tour de Fran­ce. For­må­let skul­le væ­re at tvin­ge løbs­ar­ran­gø­rer­ne til at be­ta­le fle­re pen­ge til hol­de­ne, som stil­ler op.

» Jeg er klar til at boy­kot­te Tour de Fran­ce 2016 for at få dem til at for­stå, at tin­ge­ne skal æn­dres. Det er ik­ke så stor en ting. Det sam­me sker i an­dre sports­gre­ne, spil­ler­ne er gå­et i strej­ke i NBA ( ba­sket­ball, red.) og i NHL ( is­ho­ck­ey, red.). Jeg har råd til at und­væ­re Tour de Fran­ce i et år, hvis al­le hol­de­ne bli­ver eni­ge om at la­de væ­re med at kom­me. Selv­føl­ge­lig vil det gø­re ondt på fan­se­ne på den kor­te

Jeg sy­nes, at vi skal la­de Bjar­ne væ­re og la­de ham ny­de sin sta­tus som pen­sio­nist i Lu­ga­no

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.