F1- drøm på pau­se

Dår­li­ge resultater får Marco Sø­ren­sen til at drop­pe GP2 og sæt­te drøm­men om et sæ­de i For­mel 1 på pau­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ AF­VE­JE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: Grand Prix Pho­to

2015 skul­le ha­ve gi­vet Marco Sø­ren­sen det en­de­li­ge gen­nem­brud og et sæ­de i For­mel 1 i 2016. Men i ste­det er sæ­so­nen gå­et så skævt for den 24- åri­ge ra­cer­kø­rer, at han nu sæt­ter For­mel 1- drøm­men på pau­se.

Den dan­ske ra­cer­kø­rer Marco Sø­ren­sen drop­per at kø­re vi­de­re i For­mel 1- ru­ge­kas­sen GP2 ef­ter dår­li­ge resultater halvvejs gen­nem sæ­so­nen, og der­med ser drøm­men om en frem­tid i For­mel 1 nu næ­sten ud til at væ­re sluk­ket.

Marco Sø­ren­sen er­ken­der da og­så, at be­slut­nin­gen ik­ke brin­ger ham nær­me­re et sæ­de i For­mel 1, men han af­vi­ser, at det er helt ude­luk­ket i frem­ti­den.

» Jeg drop­per GP2 for nu. For mig er det li­ge nu bedst at sat­se på at få nog­le go­de resultater i GT- ra­cing ( sport­s­vogn, red.). Men der­med ik­ke sagt, at jeg har drop­pet min drøm om at kø­re For­mel 1. Den er ba­re sat lidt på pau­se, « si­ger Marco Sø­ren­sen til BT.

Det vir­ker dog dra­ma­tisk at drop­pe ud af GP2- se­ri­en før tid. Og man kun­ne nemt tol­ke det som en ka­ta­stro­fe­op­brems­ning på et kar­ri­ere­for­løb, der på dens nu­væ­ren­de kurs el­lers ri­si­ke­re­de at øde­læg­ge den 24- åri­ge ra­cer­kø­rers renom­mé som en bå­de på­li­de­lig og hur­tig chauf­før.

Re­sul­ta­ter­ne har nem­lig væ­ret over­ra­sken­de dår­li­ge i år, hvor Marco Sø­ren­sen med Saxo Banks mil­li­o­ner i ryg­gen fik en plads hos det vel­renom­me­re­de Car­lin- team.

Men det blev in­gen suc­ces, og Marco Sø­ren­sen har fle­re gan­ge kla­get over bi­lens for­må­en.

» Det er ik­ke for at svi­ne no­gen til. Men når du har en sæ­son, hvor du ik­ke har få­et po­int en ene­ste gang, kan det ik­ke kun væ­re mig, der har væ­ret no­get galt med, « si­ger Marco Sø­ren­sen om op­hol­det hos Car­lin.

Dør på klem

Nord­jy­den bli­ver dog ik­ke ar­bejds­løs. Han fort­sæt­ter i VM- se­ri­en i lang­di­stan­ce­løb ( WEC), hvor han er i ’ dan­sker­bi­len sam­men med Ni­cki Thi­im og Chri­stof­fer Ny­gaard.

» Det gi­ver me­re me­ning at væ­re skarp i vo­res Aston Martin li­ge nu. Det er jo in­gen hem­me­lig­hed, at re­sul­ta­ter­ne ik­ke har væ­ret no­get at pra­le af. Der­for vil det hjæl­pe min kar­ri­e­re me­re, at jeg gør det godt i WEC- se­ri­en, « for­tæl­ler Marco Sø­ren­sen.

Selv­om han er fær­dig i GP2, som er den op­lag­te vej ind i For­mel 1, er den dan­ske ra­cer­kø­rer sta­dig ud­vik­lings­kø­rer hos Lo­tus’ For­mel 1- team, hvor han skal fort­sæt­te med at te­ste i tea­mets si­mu­la­tor i Eng­land.

» Det er ik­ke så­dan, at jeg og­så har stop­pet mit ar­bej­de hos Lo­tus, og chan­cen for en test i en For­mel 1- ra­cer er der, hvis du gør et godt styk­ke ar­bej­de i si­mu­la­to­ren. Det er og­så der­for, jeg ik­ke kan af­skri­ve det he­le end­nu, « si­ger Marco Sø­ren­sen.

Han af­vi­ser, at hans ned­t­ur i GP2 skyl­des, at han kør­te den kræ­ven­de For­mel- se­rie ved si­den af sit en­ga­ge­ment i ’ dan­sker­bi­len’.

» Der har væ­ret me­get at se til. Men jeg sy­nes ik­ke, at det har væ­ret for me­get. Men selv­om jeg ik­ke selv sy­nes, det var for me­get, kan det jo godt væ­re, at det hel­ler ik­ke har hjul­pet på si­tu­a­tio­nen, « slår Marco Sø­ren­sen fast.

Selv­om drøm­men om For­mel 1 er sendt til tæl­ling, og der er brugt for­gæ­ves mil­li­o­ner på GP2, er der in­gen su­re mi­ner hos Marco Sø­ren­sens sponsor Saxo Bank.

Det for­tæl­ler ban­kens ejer, Lars Sei­er Chri­sten­sen.

» Jeg er kun skuf­fet på Marcos veg­ne. Hå­bet var jo, at han hav­de få­et en frem­ra­gen­de sæ­son, og at vi så kun­ne sam­le til­løb til at få ham i For­mel 1 i 2016. Men det har ba­re ik­ke fun­ge­ret. Jeg tror sta­dig på Marcos ta­lent, men at kø­re re­sten af sæ­so­nen fær­dig ne­de bag fel­tet gi­ver ik­ke me­get me­ning - og det er ik­ke no­get, du kom­mer i For­mel 1 af, « si­ger han og til­fø­jer, at Sø­ren­sens af­gang fra GP2 ik­ke får be­tyd­ning for Saxo Banks sponsorat af Lo­tus’ For­mel 1- team.

Marco Sø­ren­sen par­ke­rer sin GP2- ra­cer og sæt­ter der­med drøm­men om et sæ­de i For­mel 1 på pau­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.