GNI­STEN ER TÆN

Ma­ria Fi­sker har lagt fryg­ten og smer­ter­ne bag sig. Ef­ter­ve­er­ne fra en vold­som hjer­ne­rystel­se er væk, og hun er nu klar til at for­la­de Vi­borg HK og ta­ge på even­tyr i Ru­mæ­ni­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅND­BOLD Danni Kri­sten­sen da­kr@ berg­ske. dk

En­de­lig var den der igen.

Den gnist i øj­ne­ne, der al­tid har væ­ret et af ken­de­teg­ne­ne, når Vi­borg Stifts Fol­ke­blad har talt med Ma­ria Fi­sker igen­nem ef­ter­hån­den rig­tig man­ge år i Vi­borg HK.

Uan­set om op­ga­ven har væ­ret at for­kla­re et ne­der­lag i Champions League el­ler en sejr over Ski­ve i po­kal­tur­ne­rin­gen har det lil­le ener­gibundt af en ven­stre­fløj al­tid le­ve­ret va­ren i form af ud­ta­lel­ser med fø­lel­se, ener­gi og ner­ve. rent og upå­t­vun­get smil.

Men det har ik­ke væ­ret no­get let halvt år for ven­stre­fløj­en, der hav­de hå­bet, at ti­den i Vi­borg skul­le af­slut­tes med fle­re fi­na­ler og fle­re me­dal­jer.

» Det har rent ud sagt væ­ret et hel­ve­de. Jeg har grædt rig­tig man­ge gan­ge og ment, at det he­le var rig­tig uret­fær­digt, og at jeg hav­de det rig­tig hårdt, « si­ger ven­stre­fløj­en, der he­le ti­den har klyn­get sig til hå­bet om, at hun nok skul­le kom­me over ef­ter­virk­nin­ger­ne fra hjer­ne­rystel­sen og bli­ve klar til at spil­le hånd­bold igen.

» Jeg har jo væ­ret helt ne­de at ven­de. I den før­ste tid over­ve­je­de jeg, om jeg over­ho­ve­det skul­le spil­le hånd­bold igen. Men hel­dig­vis hav­de jeg en god fa­mi­lie og en kæ­re­ste, der min­de­de mig om, at jeg ik­ke skul­le ta­ge for­ha­ste­de be­slut­nin­ger. Og jeg vil­le jo ik­ke stop­pe. Jeg kun­ne ba­re ik­ke over­skue, at det må­ske skul­le ske igen - og det kan jeg sta­dig ik­ke, « si­ger Ma­ria Fi­sker.

» Det er svært at be­skri­ve, hvor­dan det er at lig­ge der og ik­ke helt vi­de, hvad der sker med én. Man er jo ba­re ne­de i en form for sort hul, og man kæm­per he­le ti­den for at kom­me op. Det kan og­så gå godt i et par da­ge, men så kan man våg­ne på tred­je­da­gen og fø­le, at man er ble­vet slå­et i ho­ve­d­et med en ham­mer om nat­ten. Det er så drilsk og ufor­ud­si­ge­ligt, « si­ger hånd­bold­spil­le­ren.

Fryg­ten og usik­ker­he­den

Ri­si­ko­en for end­nu en hjer­ne­rystel­se er ik­ke syn­der­ligt stor i for­hold til al­le de an­dre ska­der, man kan på­dra­ge sig på en hånd­bold­ba­ne. Der­for er fryg­ten nu skub­bet i bag­grun­den til for­del for op­ti­mis­men og glæden over, at Ma­ria Fi­sker snart kan gen­op­ta­ge hånd­bold­træ­nin­gen, når hun mø­der ind på sit nye job hos CSM Bucu­re­sti i Ru­mæ­ni­en.

Frem­over kom­mer hun dog til at træ­ne og spil­le med et spe­ci­al­sy­et pan­debånd, der skal be­skyt­te hen­de mod de vær­ste stød.

» Det gi­ver mig en men­tal

TORS­DAG 2. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.