’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­ria Fi­sker

Jeg har jo væ­ret helt ne­de at ven­de. I den før­ste tid over­ve­je­de jeg, om jeg over­ho­ve­det skul­le spil­le hånd­bold igen

Men i det se­ne­ste hal­ve år har gni­sten væ­ret sluk­ket. Hun stil­le­de sta­dig be­red­vil­ligt op og prø­ve­de at for­kla­re sit vel­be­fin­den­de, ef­ter at hun nok en­gang var ble­vet ramt af en hjer­ne­rystel­se, men blik­ket var træt, og ud­strå­lin­gen var slet ik­ke den sam­me.

Men den­ne ef­ter­mid­dag er den der igen. Smilet er stort og bredt, og øj­ne­ne og kro­p­s­spro­get ef­ter­la­der in­gen tvivl om, at hun igen er klar til at ind­ta­ge ver­den og be­vi­se, at det ik­ke var skudt for­bi, da hun blev kå­ret som ver­dens bed­ste ven­stre­fløj.

» Jeg har det godt nu. Li­ge nu kæm­per jeg egent­lig mest for at kom­me i form igen. Så jeg lø­be- og styr­ke­træ­ner en hel del, « si­ger Ma­ria Fi­sker med et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.