NDT IGEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 2. JULI 2015 ro, at jeg har få­et det. Det hjæl­per mig mod den angst, som jeg hav­de før. Men jeg tror ba­re, at jeg skal i gang igen og mær­ke de før­ste kon­fron­ta­tio­ner, hvor der ik­ke sker no­get. Så skal det nok gå igen. Men jeg skal selv­føl­ge­lig li­ge over en bar­ri­e­re, « si­ger hun. mer igen. Så­dan er det jo og­så, hvis man har væ­ret ude med en kors­bånds­ska­de el­ler den slags. Så er man og­så usik­ker de før­ste gan­ge, man skal sæt­te en hård fi nte. Det er nok me­get na­tur­ligt. Det bli­ver da spe­ci­elt at gå ind i en hård ta­ck­ling igen, men jeg tror slet ik­ke, at jeg kan la­de væ­re, når jeg først er på ba­nen. «

Fly­ve­fær­dig

Og in­den læn­ge skal hun ka­ste sig frygt­løst ud i et helt nyt even­tyr.

Eft er som­mer­pau­sen er tryg­ge Vi­borg og Dan­mark skift et ud med Bukarest og Ru­mæ­ni­en, hvor Met­te Klit har hen­tet hen­de til CSM Bucu­re­sti som et led i op­byg­nin­gen af et ru­mænsk mand­skab, der skal for­sø­ge at gø­re det godt i bå­de den ru­mæn­ske liga og i Champions League.

» Min af­slut­ning i Vi­borg HK har væ­ret den vær­st tæn­ke­li­ge. Det har væ­ret sinds­sygt hårdt at sid­de og kig­ge på. Vi hav­de jo nær­mest in­gen spil­le­re, og det var slet ik­ke det, som jeg hav­de drømt om. Men jeg prø­ver at tæn­ke på, at jeg har væ­ret så glad for den tid, jeg har haft i klub­ben. Vi­borg har ud­vik­let mig rig­tig me­get, og jeg har vun­det DM, som jeg drøm­te om, da jeg kom tilbage til klub­ben. Men det er da ik­ke det sid­ste hal­ve år, som jeg vil hu­ske ti­den i VHK for, « si­ger Ma­ria Fi­sker, der slår fast, at den grøn­ne klub al­tid vil ha­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.